เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

1ตรวจสอบไฟล์ผลสอบ


2วิเคราะห์ข้อสอบ


  

พัฒนาโดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี


โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต