KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยวกับ KM มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเด็นความรู้เป้าหมาย 7 ด้าน

ประเด็นความรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560   มีทั้งสิ้น 7 ด้าน ดังนี้

  • ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

  • ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม กับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการ

  • ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  • ด้านธรรมาธิปไตย

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : การยึดมั่นคุณธรรม

  • ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  • ด้านนวัตกรรม

ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ คือ : นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet