ทำเนียบรางวัล KM ประจำปีการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2556

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน คณะนิเทศศาสตร์ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน
ผู้เล่าเรื่อง อาจารย์ศศโสฬส จิตรวาณิชกุล
ผู้บันทึก อาจารย์บุปผา บุญสมสุข และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
คณะวิทยาศาสตร์ การใช้สื่อการสอน E-learning (LMS) ในการเรียนการสอนวิชา CHM101
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
ผู้บันทึก ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์
คณะนิเทศศาสตร์ เริ่มต้น ดำเนินการและสิ้นสุดของการวิจัยอยู่ที่การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
ผู้บันทึก อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ผู้เล่าเรื่อง ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
ผู้บันทึก อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
ด้านธรรมาธิปไตย คณะวิทยาศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในชุมชน
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
ผู้บันทึก ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
คณะวิทยาศาสตร์ การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาจากการเรียนการสอนวิชา เคมีวิถีพุทธ
ผู้เล่าเรื่อง อ.อรพรรณ ทองประสงค์
ผู้บันทึก ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ

ประจำปีการศึกษา 2557

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
สถาบันการบิน เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้เล่าเรื่อง พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ ผู้บันทึก นายณัฐพล สุขอ้น
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานวิจัย
ผู้เล่าเรื่อง ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น และดร.นิภา กิมสูงเนิน
ผู้บันทึก อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค อ.แสงระวี มณีศรี และอ.ราตรี ทองยู
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กลยุทธ์ที่ทำให้งานวิจัยเกิดความสำเร็จ
ผู้เล่าเรื่อง ศ.นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
ด้านเทคนิคการพัฒนากาษาอังกฤษ สถาบันภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน
ผู้เล่าเรื่อง อ.มาลี รุ่งไหรัญ
ผู้บันทึก อ.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
ด้านธรรมาธิปไตย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สอนให้ดี ต้องมีคุณธรรม
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ประเสริฐ ศิรินรานันตร์
ผู้บันทึก ดร.สถาพร คำหอม
ด้านบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุด การควบคุมการเบิก-ใช้วัสดุอุปกรณ์ แผนกบริการ สำนักหอสมุด
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก นางเยาวรัตน์ บางสาลี
ด้านนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ iCheer Scoring System
ผู้เล่าเรื่อง อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีการศึกษา 2558

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สร้างฐานความรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อทักษะในการปฏิบัติงานจริง
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
ผู้บันทึก ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ Google Classroom ในการเรียนการสอนรายวิชา BNS 102 วัฒนธรรมและสุขภาพ
ผู้เล่าเรื่อง ร.อ.หญิง พัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์
ผู้บันทึก ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทำอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ผู้เล่าเรื่อง ดร.เกียรติศักดิ์ ใหม่เจริญนุกูล
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะบัญชี ริเริ่มโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
ผู้บันทึก อ.ไพฑูรญ์ กอบกาญจนพฤฒิ
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้เล่าเรื่อง ดร.อรนันท์ พรหมมาโน
ด้านธรรมาธิปไตย วิทยาลัยนานาชาติจีน การใช้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสื่อถึงการยึดมั่นคุณธรรม
ผู้เล่าเรื่อง ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
ผู้บันทึก น.ส.สุดารัตน์ ไพรบึง
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผู้เล่าเรื่อง ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฒกนก
ผู้บันทึก ศ.คลินิก ทญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
ด้านนวัตกรรม คณะบัญชี การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเครื่องมือทางสังคม
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
ผู้บันทึก ดร.ภัทรณัชชา ชาติคุณากิตติ

ประจำปีการศึกษา 2559

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน คณะนวัตกรรมเกษตร การเรียนการสอนเชิงบูรณาการในแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร
ผู้เล่าเรื่อง รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ผู้บันทึก อ.พชรอร แก้วเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3 เทคนิคการสอน สนุก ถูกใจคนเรียน
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยให้เหมาะสม
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร
ผู้บันทึก ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
  คณะบัญชี การวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่มต้น
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
ผู้บันทึก ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยดนตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนวิชาการแสดงขับร้อง
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก อ.ดลหทัย อินทวงศ์
ด้านธรรมาธิไตย คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมาภิบาลของอาชีพครูนำการเปลี่ยนแปลงสู่เยาวชน
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุด การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้เล่าเรื่อง นางพัชรา หาญเจริญกิจ
ด้านนวัตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ระบบเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (นาฬิกาเบาหวาน)
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
ผู้บันทึก ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล

ประจำปีการศึกษา 2560

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ IT ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้เล่าเรื่อง ดร.รัชนก ขำศิริ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
ผู้บันทึก ดร.อภิชัย ศรีเพียร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะดิจิทัลอาร์ต การบูรณาการศิลปะไทยสู่ชั้นเรียนให้เป็นที่น่าสนใจกับนักศึกษา
ผู้เล่าเรื่อง อ.หทัยชนก เชียงทอง
คณะบัญชี บูรณาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการบัญชีต้นทุน
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.เกศรา สุพยนต์
ผู้บันทึก อ.อิทธิเดช แสงพวง

ประจำปีการศึกษา 2561

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ การสร้างบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่าน ThaiMOOC
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ เทคนิคการเขียนขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics) เพื่อใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เล่าเรื่อง ดร.สุมามาลย์ ปานคำ
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ งานวิชาการที่แก้ปัญหาสังคมต้องใช้ทุนหัวใจสร้างสรรค์
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม
ผู้บันทึก ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิธีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวนำและเน้นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก อ.ปรินดา เสตะพันธุ
Gen.Ed. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 105 ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ (Cultural Applications)
ผู้เล่าเรื่อง นายปิยรัช อยู่รักชาติ
ผู้บันทึก นางสาวจิรภัทร จันทร์อินทร์
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารจัดการ การศึกษาพยาบาลที่เป็นเลิศ
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม และคณะ
ผู้บันทึก ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา และ อ.วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ผู้เล่าเรื่อง นายวรพล มหาแก้ว
ผู้บันทึก นายณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ด้านนวัตกรรม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ Payment Gateway System
ผู้เล่าเรื่อง นายขุนคำ ปองรักษาชีวิต
ผู้บันทึก นางสาวสุณัฐฐา ทิมทอง

ประจำปีการศึกษา 2562

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คณะบัญชี บัญชี ม.รังสิต เปิดโปรแกรมการเรียนการสอน ผ่านแอพลิเคชั่น “Finansia Hero”
ผู้เล่าเรื่อง อ.วัฒนา ศรีถาวร
ผู้บันทึก ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยดนตรี แนวทางการเขียนบทความวิชาการจากงานสร้างสรรค์
คณะบัญชี การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ผู้เล่าเรื่อง อ.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ การบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้เล่าเรื่อง อ.ปรินดา เสตะพันธุ อ.ธานินทร์ ทิพย์เจริญ อ.ต้นข้าว นิทัสกาญจนานนท์
Gen.Ed. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมวิจักษ์ (RSU 149)
ผู้เล่ารื่อง นายกิจติวัฒน์ รัตนมณี
ผู้บันทึก นายตรีสุวิชช์ อาริยวัฒน์
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก อ.นวรัตน์ โกมลวิภาค

ประจำปีการศึกษา 2563

ด้าน วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ชื่อผลงาน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี เทคนิคการสอนออนไลน์ให้สร้างสรรค์ ต้องขยันจัดกิจกรรม
ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
ผู้บันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
คณะบัญชี การออกแบบการสอนแบบทลายกำแพงวิชา/Integrated Course Design
ผู้เล่าเรื่อง อาจารย์วัฒนี รัมมะพ้อ
ผู้บันทึก ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาอังกฤษ ทักษะเสริมที่สร้างสรรค์ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ผู้เล่าเรื่อง/ผู้บันทึก อาจารย์สุพจนินท์ ดวงจินดา
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ทำอย่างไรที่จะได้รับการเผยแพร่บทความในวารสารนานาชาติ
ผู้เล่าเรื่อง/ บันทึก ผศ.ดร. มนพร ชาติชํานิ
ด้านนวัตกรรม สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิธีการรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา กรณี เหตุกราดยิ่งในสถานศึกษา
ผู้เล่าเรื่อง/ ผู้บันทึก ร.ต.อ.อิศรา เจริญธรรม
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (L.E. : Learning Experience)
ผู้เล่าเรื่อง/ ผู้บันทึก ผศ.ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สำนักงานกิจการนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ RSU NEW GEN : New Normal
ผู้เล่าเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
ผู้บันทึก นางสาวกนกกร ชูแก้ว