KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย

          กิจกรรมการแห่ข้าว การทำขวัญข้าวพร้อมกับงานประเพณีสานสัมพันธ์น้องพี่ CAB บายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่กระทำเมื่อมีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือน เพื่อเป็นการต้อนรับหรืออวยพรให้บุคคลและชมชนนั้นๆ มีความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีภายในวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย และ
มีส่วนช่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยของชาติสืบไป

          เป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานประเพณีไทย นับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่ออาชีพเกษตรกรรม ด้วยการลงมือปฏิบัติลงแขกปลูกข้าวในพื้นที่จริง ทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของข้าว และยังได้ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมๆ ไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างกันอีกด้วย

กษิดิ์เดช อ่อนศรี (คณะนวัตกรรมเกษตร) เมื่อ 2021-03-30 15:57:16 Like 4

เป็นกิจกรรมที่ดี เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณภัทร์วรัญญ์ พันธ์นิกร (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2021-03-30 16:04:04 Like

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ควรทำนุบำรุงไว้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดไป

สุปราณี มิระสิงห์ (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2021-03-30 16:13:35 Like

เกือบลืมไปแล้วว่ามีประเพณีแบบนี้อยู่ ขอบคุณคณะพยาบาลที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมครับ

กรวิชญ์ ไทยฉาย (วิทยาลัยนานาชาติ) เมื่อ 2021-03-31 14:50:37 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet