KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

พิธีมอบแถบหมวก คณะพยาบาลศาสตร์

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่สำคัญคือ “เครื่องแบบพยาบาล” ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาว และหมวกพยาบาลคาดแถบสีดำ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเท่านั้น จึงจะสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบของพยาบาลวิชาชีพตามแบบสากลได้

พิธีมอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีการสำคัญที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพยาบาลวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์ที่จะย้ำเตือนให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อการทำงานในวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัญลักษณ์ทางวิชาชีพพยาบาลดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรม พิธีมอบแถบหมวกสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำในทุกๆปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยมีการมอบแถบหมวกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหญิง และมอบเข็มสถาบันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีจิตสำนึกในจริยธรรม ตระหนักในความรับผิดชอบ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดี ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัว อีกทั้งเป็นการนำมาซึ่งชื่อเสียงต่อตนเองและสถาบันต่อไป 

เบญจวรรณ คล้ายทับทิม ร.อ. หญิง (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-03-31 10:06:52 Like 0

เคยไปร่วมงานค่ะ เห็นแล้วอิ่มใจ พี่น้องพยาบาลดูรักใคร่กลมเกลียวกันมากเลยค่ะ

นิลาภรณ์ อินทรกุล (สำนักงานรับนักศึกษา) เมื่อ 2021-03-31 10:53:20 Like

งานจัดได้ดีมากเลยค่ะ

สุภาวรรณ ปั้นเทียม (สำนักงานทะเบียน) เมื่อ 2021-03-31 10:58:17 Like

เป็นกิจกรรมที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จไปอีกขั้นแก่นักศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้ทั้งนักศึกษา และผู้ปกครอง ภาพร่วมสื่อถึงมิตภาพ ความผูกพันธ์ได้ดีค่ะ 

อัญชลี ศิริงาน (วิทยาลัยนานาชาติ) เมื่อ 2021-03-31 11:01:58 Like

เนื่องจากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงได้เห็นพิธีและบรรยากาศของการมอบแถบหมวก สัมผัสได้ถึงความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตัวนักศึกษา ความยินดีและภูมิใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน ทั้งต่อตัวนักศึกษาและสถาบัน

อัตถกร ธรรมศิริ (สำนักงานปกครองและรักษาความปลอดภัย) เมื่อ 2021-03-31 11:35:51 Like

พิธีน่ารักมากเลยครับ

การก้าวผ่านเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อพวกเราที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์ ขอบคุณที่คณะพยาบาลสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ พยาบาลได้สัมผัสความรู้สึกดี ๆ แบบนี้ครับ

กรวิชญ์ ไทยฉาย (วิทยาลัยนานาชาติ) เมื่อ 2021-03-31 14:49:09 Like

สำหรับความคิดของกระผม พิธีมอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นพิธีที่ดีต้องจัดขึ้นให้กับนักศึกษาคณะพยาบาล เพื่อขวัญและกำลังใจของนักศึกษา เหมือนเป็นสิ่งเตือนใจว่าตัวนักศึกษาเอง ได้ผ่านอะไรๆมาจนได้มาร่วมกับกิจกรรมนี้ ผมก็มีหลานเรียนคณะพยาบาล พอได้ร่วมกับกิจกรรมนี้ ดูแล้วปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดครับ

ดิลก แดงนิ่ม (สำนักงานรับนักศึกษา) เมื่อ 2021-03-31 15:15:19 Like

พิธีมอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นพิธีที่ดีมากครับ ถึงผมจะไม่ได้เรียนจบพยาบาล แต่ผมดีใจและภาคภูมิใจแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ครับที่จะได้นำวิชาชีพที่เรียนมานำไปใช้อย่างเต็มที่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก"

ฤกษ์ชัย กอโชคชัย (สำนักงานกิจการนักศึกษา) เมื่อ 2021-03-31 15:38:22 Like

เป็นพิธีที่สร้างคุณค่า​และความภูมิใจในวิชาชีพ​ พร้อมรับใช้สังคม​ เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติ

คเณศ แก้วบุญส่ง (แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม) เมื่อ 2021-03-31 16:27:51 Like

 นักศึกษาที่ได้รับแถบหมวกแล้วแสดงถึงความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจได้ผ่านการเรียนวิชาชีพขั้นพื้นฐานพร้อมที่จะเข้าสู้การเรียนรู้วิชาชีพ

นงนุช เดชจบ (สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ) เมื่อ 2021-04-01 08:45:38 Like

พิธีมอบแถบหมวก เป็นพิธีที่สร้างคุณค่า ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานหลายปี รู้สึกปลื้มใจแทนผู้ปกครองทุกท่าน กว่าจะได้พยาบาล ผู้หญิงที่มีคุณค่าต้อสังคม ต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งกำลังกาย กำลังใจของนักศึกษาเอง ครอบครัว ครูอาจารย์ ทั้งหมวดการศึกษาทั่วไป หมวดพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาชีพ ขอให้นักศึกษาพยาบาลทุกคน ที่ได้ผ่านพิธีนี้ นำความรู้ที่ได้ไปดูแลผู้ป่วย แทนอาจารย์ ด้วยนะคะ

วารินทร์ บินโฮเซ็น ผศ.ดร. (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-01 16:09:27 Like

พิธีมอบแถบหมวก

เป็นพิธีที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สร้างความตระหนักรู้ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบแถบหมวกนี้ จึงเป็นบรรยากาศของความสุขจากผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาทางการพยาบาล และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตของเราด้วยค่ะ 

นภัสกรณ์ วิทูรเมธา (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-01 16:19:42 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet