KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ท่านคิดว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตเกิดขึ้นบ้าง

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ท่านคิดว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตเกิดขึ้นบ้าง

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-21 13:43:03 Like 0

ผมว่า แขนกล ของ คณะวิทยาศาสตร์ เป็น นวัตกรรม ที่จะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ครับ

ธเนศ พงศ์ธีรัตน์(ภาคีทูต) (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 11:18:07 Like

วิชา RSU101 น่าเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ที่สร้างความรู้จากประสบการณ์ ทำให้เกิดความรู้ คุณธรรม คิดสร้างสรรค์  และนำการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการนำนักศึกษาไปสู้มิติการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น 

ทัศนีย์ ปัญจานนท์ ผศ.ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-08 10:16:31 Like

การนำความรู็สู่ชุมชนจะช่วยทำให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตลอดไป และยั่งยืน นวัตกรรมล่าสุดของมหาวิทยาลัยรังสิตคือ การจัดระเบียบร้านเหล้ารอบๆ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อไหร่ชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนจะอยู่อย่างเป็นสุขและเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี

ปรานอม ขาวเมฆ ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-09 10:54:17 Like

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายของอาจารย์ โดยเครือข่ายสาขานิเทศศาสตร์ จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานได้รับการกลั่นกรองจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเป๊ะ 

กฤษณ์ ทองเลิศ ผศ.ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 09:13:18 Like

ชอบการเรียนการสอนของวิชา RSU 101 ที่ได้พัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอน นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองเยอะขึ้น
รวมทั้งโครงการจัดแสดงภาพถ่ายของคณาจารย์เครือข่ายนิเทศศาสตร์ก็ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารได้

นฤนาถ ไกรนรา (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 16:54:43 Like

ชอบเรื่อง "อาชีวะอัจฉริยะ" ไม่ทราบว่ามีคณะไหนทำได้อีกบ้างนอกจากสาขาเทคโรโลยีพลังงานของวิศวะ

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-12 08:28:34 Like

อาคารศาลาดนตรีสดนตรีสุริยเทพ ที่เป็นนวกรรมชิ้นเอกของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการศึกษาต่างๆ สำหรับสาขาสื่อสารการแสดง อาคารศาลาสุริยเทพ  มีศักยภาพสูงสุด อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆลำสมัย ที่สามารถช่วยให้ผลงานศิลปะการแสดง และแขนงวิชาสาขาอื่น ออกมาได้อย่างงดงาม สมบูรณ์แบบเทียบเท่าสากล เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรังสิต

พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-13 16:12:36 Like

ผมติดตามโครงการนวัตกรรมนาข้าวชาวนาอัจฉริยะ ครับ ใช้นวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกรทำนา ได้อย่างเห็นภาพ

นพปฎล สุวรรณทรัพย์ (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 14:54:01 Like

วิชา RSU101 และศาลาดนตรีสุริยเทพค่ะ

ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 15:25:52 Like

คิดว่าเป็นวิชา RSU101 เพราะหากให้คำจำกัดความของวิชาดังกล่าวแล้ว คิดว่าเป็นวิชาที่เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมมากกว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว

ชุลีรัตน์ เจริญพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 11:05:06 Like

RSU101  เป็นนวัตกรรมการเรียน การสอน   แต่จะได้ผลตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า  ต้องมีการประเมินอีกครั้งหนึ่

บุญสม เกษะประดิษฐ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 15:56:17 Like

ความคิดในการชู "ธรรมาธิปไตย" ให้เกิดในคนเล็กคนน้อย  และด้วยพลังของคนเล็กคนน้อยนี้ได้สร้างสังคมธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้น  มหาวิทยาลัยรังสิตกล้าหาญที่จะสร้างอัตลักษณ์เช่นนี้   และเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างสังคมให้น่าอยู่  การตระหนักถึงหน้าที่ในการให้ความรู้ที่มีธงธรรมธิปไตยกำกับ จึงเป็นแนวทางที่ตั้งใจจะทำ

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-19 15:43:35 Like

วิชา RSU 101 ซึ่งเน้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากด้านในทั้งของผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆๆ

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-25 13:19:43 Like

"โปรเจคสารสกัดจากน้ำมันกัญชา"น่าจะฮ็อตมากที่สุดในช่วงปีผ่านมาของมอเรา  เป็นโครงการที่สร้างความหวังเเก่ผู้ป่วยมะเร็งเร็งเเบบเรื้อรัง ผมเฝ้าติดตามถึงนวัตกรรมเรื่องนี้มาโดยตลอด ไม่รู้ว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนกันเเล้วนะครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2020-05-21 21:03:59 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet