KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ท่านใช้มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ท่านใช้มีอะไรบ้าง

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-22 08:28:39 Like 0

ที่คณะให้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยใช้เวลาว่างไปให้ความรู้ ความบันเทิง และช่วยบริการแก่ผู้ป่วยและญาติที่นั่งรอตรวจในโรงพยาบาล

อีกอย่างคือนำนักศึกษาไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ทุกปีจะมีโครงการจริยธรรม นำนักศึกษาไปเรียนรู้ธรรมะและฝึกสมาธิกับพระสงฆ์ที่วัด

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-12 08:15:27 Like

วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาแทบทุกภาคการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยพื้นฐานของการเสียสละ เป็นต้น

ชุลีรัตน์ เจริญพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 10:58:07 Like

ฝึกให้เด็กเป็นผู้ให้ ให้มากๆ ให้บ่อยๆ ให้เเบบไม่ต้องมีผลประโยชน์ อาสาเข้าไปทำงานอย่างมีจิตอาสาเเละมีความสุขจากกิจกรรมที่เข้าร่วมด้วยใจการเสียสละจริง " เริ่มจากการให้เเบบเปล่าๆเพื่อขัดเกลาจริยธรรมครับ"

   กิจกรรมที่ทำอยู่เช่น จิตอาสาช่วยจัดนิทรรศการงานเรียน เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลืองานของรุ่นพี่ งานส่วนกลางของคณะ เเละกิจกรรมอื่นๆเป็นต้น

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2018-05-17 20:28:23 Like

"กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์"    ให้รุ่นพี่สอนน้อง เป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านผู้นำ การเสียสละ เเละเเทรกเสริมคุณธรรมเเละจริยธรรมในรูปเเบบกิจกรรมนอกชั้นเรียนได้ดีทางหนึ่ง

     ฝ่ายกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยการออกเเบบครุ่นคิดเรื่องนี้มานาน เเละเชื่อว่าการสร้างคนดีผ่านกิจกรรมต่างๆของส่วนกลางในคณะ ช่วยกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กได้ ัสร้างภาวะการเป็นผู้นำ ลดอัตตาตัวตนของนักศึกษา ช่วยเหลือกันในสังคมของคณะได้มาก

 

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2019-05-20 14:13:04 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet