KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ท่านมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาอย่างไร

ท่านมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาอย่างไร

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-22 08:28:54 Like 0

บรรยายทางทฤษฎีให้น้อยๆ  เอาเรื่องทีเกิดขึ้นจริงๆมาเป็นกรณีศึกษาให้มากๆ

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วนำเสนอที่ะกลุ่ม  หลังจากแต่ละกลุ่มนำเสนอแล้วอาจารย์ให้ฟีดแบ็ค วิพากษ์ ตลอดจนเสริมรายละเอียดที่สำคัญ

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหลายๆเคสไปพร้อมๆกัน

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-04 20:20:07 Like 1

สอนจากเหตุการณ์รอบตัว ยกข่าว หรือประเด็นที่น่าสนใจในสังคมมาให้นักศึกษาช่วยกันคิด วิเคราะห์ และอธิบายถึงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์นั้นๆ ในแง่มุมต่างๆกัน

ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 15:34:17 Like 1

เปิดสอนยกรายวิชาเลย จริยธรรมการสื่อสาร

กฤษณ์ ทองเลิศ ผศ.ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 09:07:49 Like

ใช้กรณีศึกษาทางจริยธรรมมาให้นักศึกษาทำเป็น assignment พร้อมในนักศึกษา discuss อย่างจริงจัง และอาจารย์เป็นคนสรุป ให้เห็นภาพชัดเจน

ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 14:57:27 Like

ทำเองให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วบอกว่าครูกก็ไม่ใช่ซุปเปอร์แมน

สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 11:28:06 Like

ถ่ายทอดโดยใช้กรณีศึกษา ยกตวอย่างเหตุการณ์ เพื่อจำลองสถานการณ์และให้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา ตามกรณีศึกษาที่กำหนดขึ้น 

- สอบถามความคิดเห็น

- สอบถามแก้คิด ค้นหาเหตุผลขอวการตัดสินใจทำสิ่งนั้นๆ 

- ใช้ ห้องเรียน เพื่อน เป็นผู้สอนกันและกันโดยมีครูเป็นคนชี้แนวทาง

อุสา ชินวโร (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2015-07-08 13:50:32 Like

อย่างแรกคือให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษาเข้าใจ

โดยอธิบายร่วมกับการยกตัวอย่างสถานการณ์ทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม แล้วลองให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์อื่นๆ ที่เคยพบเห็นร่วมด้วย เสริมด้วยการให้นักศึกษาทำข้อสอบจริยศาสตร์ด้วย

วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2015-07-23 14:51:15 Like

การถ่ายทอดโดยการที่ตัวเราเป็นตัวแบบที่ดี (Role model)  และจากสถานการณ์จริงขณะฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย จะต้องให้นักศึกษาสะท้อนคิดแล้วเสริมในส่วนที่นักศึกษาเข้าใจไม่ถูกต้อง ทั้งต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

จุฬา ยันตพร (การพยาบาลสตรีและเด็ก) เมื่อ 2015-08-22 23:33:12 Like

การสอนจริยธรรมทางอาชีพการออกเเบบภายใน ถูกสอดเเทรกในการสอนเกือบทุกรายวิชาของสาขา ความรับผิดชอบต่อตนเองเเละเพื่อนร่วมชั้น งานทำงานร่วมกันทั้งงานกลุ่มเเละงานเดี่ยวเป็นการสร้างรากฐานทางจริยธรรมที่ค่อยๆสั่งสมสั่งสอนไปพร้อมกันทีละเล็กละน้อย เเละที่สำคัญเเละไม่ควรมองข้ามก็คือ ครูอาจารย์นี้เเหละจะเป็นต้นเเบบทางจริยธรรมทางวิชาชีพที่สำคัญที่สุดที่จำทำให้ศิษย์เห็นภาพจำ เป็นภาพสะท้อนเเห่งเชื่อถือเเละปฏิบัติตามต่อไป

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2018-05-17 20:21:09 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet