KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนการสอนภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคืออะไร

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนการสอนภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคืออะไร

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-28 23:15:16 Like 0

ดิฉันคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือทัศนคติของผู้เรียนเป็นหลัก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตนเอง ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใด การสื่อสารของทุกคนก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงไม่ใส่ใจที่จะใฝ่หาความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ แต่ในปัจจุบันนี้  สังคมโลกเปิดกว้างขึ้น ประชาคมอาเซี่ยนกำลังเกิดขึ้น ทำให้หลายคนปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อภาษาอังกฤษใหม่ สนใจมากขึ้น ต้องการศึกษามากขึ้น เพื่อจะได้อยู่ในสังคมโลกนี้ได้ต่อไปอย่างไม่ลำบาก แต่จากการมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมามากกว่า 10 ปี ดิฉันก็ยังเห็นว่านักศึกษาจำนวนมากยังไม่สนใจการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่พยายามที่จะใฝ่หาความรู้ ไม่ตั้งใจเรียน แม้กระทั่งนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ยังไม่ใส่ใจ  เมื่อถามว่าต่อไปคุณจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไง นักศึกษากลับตอบว่าใช้ภาษาใบ้เอาก็ได้ ด้วยเหตุนี้ถ้าผู้เรียนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าผู้สอนจะตั้งใจ จะพยายามสอนแค่ไหน  ผลสำเร็จก็ไม่เกิดอยู่ดี

ปาจารีย์ ศรีวัฒนพงศ์ (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2015-06-04 09:14:28 Like

โดยทั่วไป ทุกคนอยากใช้ภาษาอังกฤษได้ สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นคือการอยู่ในสถานะการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ  จึงควรให้มีโอกาสที่นักศึกษาต้องใช้ชีวิตในบรรยากาศที่มีเฉพาะภาษาอังกฤษ 

กานดา ว่องไวลิขิต ผศ.ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 09:15:47 Like

ความกล้าในการพูด ในการแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ถ้า นศ. กล้าพูดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ทักษะในการสื่อสารดีขึ้น

ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 15:31:19 Like

แม้ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ แต่ได้สอนภาษไทยให้แก่ชาวต่างชาติ คิดว่ามีหลักการไม่น่าจะต่างกัน คือเห็นว่า การสร้างสถานการณ์ หรือสร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องใช้ภาษาต่างประเทศให้เป็นวิถีปกติน่าจะช่วยให้ผู้เรียนต้องพยายามใช้ภาษาได้ดีขึ้น

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2015-06-08 16:39:23 Like

"เมื่อไม่ได้ใช้ภาษา ก็ไม่เห็นความจำเป็น" เห็นด้วยกับการสร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้มีการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้นศ. ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เช่น สื่อ หรือ ป้าย ตามห้อง อาคาร สื่อประชาสัมพันธ์ อาจจะใช้ระบบสองภาษา  (ซึ่งก็มีอยู่บ้างแล้ว แต่อาจจะเน้นให้ชัดเจนมากขึ้น) 

นฤนาถ ไกรนรา (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 16:20:54 Like

ต้องสร้างบรรยากาศ   ภาษาเป็นเรื่องทักษะ   ถ้าไม่ฝึกก็ไม่มีทางสำเร็จ   ผู้เรียนก็ต้องตั้งใจด้วย

บุญสม เกษะประดิษฐ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 15:38:54 Like

เคยให้นักศึกษาแปลบทความภาษาอังกฤษง่ายๆ สั้นๆ มีเนื้อหาสนุก  ซึ่งนักศึกษาก็ทำกันมาส่ง  บางคนใช้ google ช่วยแปล  แล้วคัดลอกออกมาทั้งข้อความ  จึงได้เรียนรู้ว่า  การใช้เครื่องช่วยแปลเป็นเรื่องที่นักศึกษาสามารถทำได้ แต่ต้องรู้จักการแปลแบบ "อ่านเอาเรื่อง" และใช้เครื่องช่วยแปลภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นศัพท์เท่านั้น ปัจจุบันยังมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนอยู่

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-19 15:26:07 Like

เคยให้นักศึกษาแปลบทความภาษาอังกฤษง่ายๆ สั้นๆ มีเนื้อหาสนุก  ซึ่งนักศึกษาก็ทำกันมาส่ง  บางคนใช้ google ช่วยแปล  แล้วคัดลอกออกมาทั้งข้อความ  จึงได้เรียนรู้ว่า  การใช้เครื่องช่วยแปลเป็นเรื่องที่นักศึกษาสามารถทำได้ แต่ต้องรู้จักการแปลแบบ "อ่านเอาเรื่อง" และใช้เครื่องช่วยแปลภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นศัพท์เท่านั้น ปัจจุบันยังมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอนอยู่

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-19 15:26:32 Like

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือ ทัศนคติ ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลายคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าตัวเองไม่เก่ง ภาษาอังกฤษยากเกินไปอันเนื่องมาจากพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไม่ได้ตามเกณฑ์ ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความคิดบวกให้แก่นักศึกษาว่า ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และความสามารถที่ว่าจะต้องมาจากการฝึกฝนและความพยายาม 

 

ดวงฤทัย สุขแสง (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2019-05-22 20:07:20 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet