KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

อะไรคือนวัตกรรมสังคม

อยากทราบว่าเราแต่ละท่านจะให้คำนิยามอยางไรเพราะเหตุใด?

สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 11:32:10 Like 0

นวัตกรรมสังคม มาจากคำว่า "นวัตกรรม(Innovation)" กับ "สังคม(Social)"

-นวัตกรรม(Innovation) หมายความถึง การทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น เป็นลักษณะการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคิด การกระทำ กระบวนการ การสร้าง/การผลิตเป็นลักษณะในเชิงบวกคือทำให้ดียิ่งขึ้น

-สังคม(Social)ก็หมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน รู้จักกัน มาอยู่รวมกัน มีลักษณะเชิงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

แต่ถ้าเป็น "นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)" ก็น่าจะหมายความถึง สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ชนัฐนันท์ มณฑาทอง (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 12:02:49 Like

ผมคิดว่า นวัตกรรม เป็นการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น และสิ่งนั้นต้องเป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ที่ใช้ได้จริง นวัตกรรมสังคม จึงเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม ที่เป็นรูปธรรม หากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวาทกรรม สิ่งนั้นผมคิดว่า ไม่น่าเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสังคมครับ 

อภิรัตน์ กังสดารพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 16:10:22 Like

ในความคิด 

นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ๆที่เกิดทันยุค ทันสมัยและต้องใช้ได้จริง

สังคม คือ การอยู่ร่วมกัน สิ่งที่มีอยู่ทั้งมีชีวิตและไม่อีกชีวิต รวมทั้งสิ่งที่เห็นและไม่สามารถเห็นได้ เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีอยู่ในสังคม

ดังนั้น "นวัตกรรมสังคม" ก็คือสิ่งใหม่ๆในสังคมที่เป็นไปในแนวทางที่พัฒนาตามยุคที่เป็นอยู่

อุสา ชินวโร (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2015-07-08 13:54:30 Like

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช (คณะเศรษฐศาสตร์) เมื่อ 2020-02-03 11:29:55 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet