KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

จะสอนให้นักศึกษารู้เรื่องได้อย่างไร หากต้องสอนใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นปัญหามาก ๆ เลย แต่รู้ว่าสำคัญและจำเป็น แต่กลัวว่า เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้จะไม่ได้ การใช้ภาษาจะไม่ดี

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:24:36 Like 0

เป็นเรื่องท้าทายความกล้าหาญของครูอย่างเรามาก  ที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง    ถ้าเราจะเริ่มเป็นทวิภาษา  คงต้องส่งเสริมกันอย่างหนัก  โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:26:48 Like

ผมคิดว่าเริ่มจากการสร้างสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วพยายามสอดแทรกภาษาเข้าไปที่ละนิด ๆ อาจใช้การตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และให้ทดลองตอบคำถาม ครับ สำหรับนักเรียนไทยต้องใช้เวลาครับ 

ศรัณย์ ธิติลักษณ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-19 11:36:01 Like

มีระบบที่น่าสนใจที่อาจนำมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาก คือ เป็นโปรแกรมจำลองสังคม 3 มิติ หรือ VIRTUAL WORLD (โลกเสมือนจริง) ทุกคนใช้งานได้ฟรี ผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกคนจะได้ควบคุม "AVATAR" หรือตัวละครเสมือนหนึ่งตน โดยสามารถท่องเที่ยวไปยังโลกของ SECOND LIFE เรียนในห้องเรียนโลกเสมือน เรียนภาษา พูดคุยกับชาวต่างชาติทั่วโลก ช๊อปปิ้ง ท่องเที่ยว เข้าฟังงานสัมนา เปิดแกลอรี่ สามารถปรับเข้ากับการเรียนการสอน สามารถทำเป็น PROJECT ได้ หรือกระทั่งเปิดธุรกิจ ขายสินค้าในโลกเสมือนจริง

โครงการนี้เกิดจากการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต เกี่ยวกับกลยุทธ์ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ดีและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาช่วยพัฒนาความเป็นนานาชาติ คือ โปรแกรมโลกเสมือนสามมิติ (SECOND LIFE) ในปีการศึกษา 2555 ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมจัดตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติ (RSU VIRTUAL CAMPUS) ขึ้น ซึ่งจะเป็นชุมชนการศึกษาแห่งแรก ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ พบปะสื่อสาร แสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ

อุษา วงษ์อนันต์ (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2015-08-21 10:54:21 Like

1. ภาษาอังกฤษที่ใช้ต้องง่าย ต้อง simplify เนื้อหาจาก text ภาษาอังกฤษ ควรมีการเตรียม script พูดเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราอธิบายตรงประเด็น และชัดเจน พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ

2. คำศัพท์เฉพาะทางสามารถบอกคำแปลเป็นภาษาไทยได้เลย อาจมี list คำศัพท์ ให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนบทเรียนจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ดีขึ้น

ดวงฤทัย สุขแสง (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2019-05-22 20:15:22 Like

ลองมาหลายครั้ง ไม่Work เลยคะ  และในที่สุด  รู้สึกว่าเสียเวลา  เราทำใจลำบากระหว่างความเข้าใจในเนื้อหาสาระรายวิชา กับ ภาษาอังกฤษ  คงต้องละมั่ง

 

อ.นิ่ม

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-07-02 16:38:37 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet