KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์ ในการสอนสอดแทรกภาษาอังกฤษลงในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ   ได้เลือกหัวข้อง่ายๆ  2 หัวข้อ  โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  พบปัญหาเหมือนเดิมคือ นักศึกษาไม่อ่าน  และอ่านไม่เข้าใจ  ดังนั้นการสอนจึงต้องบรรยายเป็นภาษาไทยแทน  ผลที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของการศัพย์เทคนิคมากกว่า  ซึ่งไม่ได้ทำให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

ข้อเสนอสำหรับแนวทางการพัฒนาคื่อ  ต้องแยกกลุ่มเพิ่มsection ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน  โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสมัครใจ

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2019-06-27 16:41:58 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet