KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประกวดโปสเตอร์ดีเด่น KM RANGSIT UNIVERSITY

คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ขอความร่วมมือจากทางคณะวิชาในการจัดทำไฟล์โปสเตอร์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ “เวทีเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM RANGSIT UNIVERSITY” ในงานประชุมวิชาการ RSU Research Conference 2014 ซึ่งบัดนี้ ทางคณะวิชาต่างๆ ได้กรุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการจัดส่งไฟล์เข้ามาให้กับ ศสพ. ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจจัดทำผลงาน ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดให้มีการประกวดขึ้น เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะวิชาผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น “โปสเตอร์ดีเด่น” ในแต่ละด้าน จำนวนทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่

  • โปสเตอร์ดีเด่น ด้านเทคนิคการเรียนการสอน
  • โปสเตอร์ดีเด่น ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  • โปสเตอร์ดีเด่น ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • โปสเตอร์ดีเด่น ด้านธรรมาธิไตย
  • โปสเตอร์ดีเด่น ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
  • โปสเตอร์ดีเด่น ด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

โดยจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จาก : คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet