KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบถอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการนำไปใช้ปฏิบัติจริง

 

 

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

ปี 2556 การใช้สื่อการสอน E-Learning (LMS) ในการเรียนการสอนวิชา CHM101 (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2556 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2557 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบความสำเร็จ  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2557 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 การใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนรายวิชา BNS102 วัฒนธรรมและสุขภาพ  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 สร้างฐานความรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อทักษะในการปฎิบัติงานจริง  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 3 เทคนิคการสอน สนุก ถูกใจคนเรียน  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการในแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2560 การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอน (Poster) (แบบถอดความรู้)

แบบถอดความรู้เรื่องอื่นๆ

 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปี 2556 เริ่มต้น ดำเนินการ และสิ้นสุดของการวิจัยอยู่ที่การเผยแพร่ผลงานวิจัย (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2556 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2557 กลยุทธที่ทำให้งานวิจัยเกิดความสำเร็จ  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2557 ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานวิจัย  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 ริเริ่มโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 ทำอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 การวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชมในระยะเริ่มต้น  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยให้เหมาะสม  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2560 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อขอเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2560 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  (Poster) (แบบถอดความรู้)

แบบถอดความรู้เรื่องอื่นๆ

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ปี 2560 บูรณาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการบัญชีต้นทุน (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2560 การบูรณาการศิลปะไทยเข้าสู่ชั้นเรียนให้เป็นที่น่าสนใจกับนักศึกษาในชั้นเรียน (Poster) (แบบถอดความรู้)

 

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ปี 2556 เทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2557 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนวิชาการแสดงขับร้อง  (Poster) (แบบถอดความรู้)

แบบถอดความรู้เรื่องอื่นๆ

 

ด้านธรรมาธิปไตย

ปี 2556 การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาจากการเรียนการสอน วิชา เคมีวิธีพุทธ (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2556 การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในชุมชน  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2557 สอนให้ดีต้องมีคุณธรรม  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 การใช้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสื่อถึงการยึดมั่นคุณธรรม  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 ธรรมาภิบาลของอาชีพครูนำการเปลี่ยนแปลงสู่เยาวชน  (Poster) (แบบถอดความรู้)

แบบถอดความรู้เรื่องอื่นๆ

 

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ปี 2557 การควบคุมการเบิก - ใช้วัสดุอุปกรณ์ แผนกบริการสำนักหอสมุด  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 การบริหารจัดการ โรงเรียนทันตแพทย์ ในด้านการเตรียมการจัดการศึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรม ที่มุ่งเน้นการประหยัด และ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  (Poster) (แบบถอดความรู้)

แบบถอดความรู้เรื่องอื่นๆ

 

ด้านนวัตกรรม

ปี 2557 การพัฒนาระบบ iCheer Scoring System เพื่อการนำไปใช้ในการสนับสนุนช่วยเหลือกรรมการตัดสินกีฬาเชียร์ลีดเดอร์  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2558 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนด้วยเครื่องมือทางสังคม  (Poster) (แบบถอดความรู้)

ปี 2559 ระบบเตือนภาวะน่ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (นาฬิกาเบาหวาน)  (Poster) (แบบถอดความรู้)

แบบถอดความรู้เรื่องอื่นๆ

 

 เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet