KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างโปสเตอร์ และ template สำหรับทำโปสเตอร์การจัดการความรู้ ทั้ง 5ด้านครับ

Template สำหรับจัดทำโปสเตอร์
http://isdc.rsu.ac.th/km/files/template_A1.ai

สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

 

ตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ด้าน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้าน การยึดมั่นคุณธรรม

ด้าน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet