KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English teaching to improve the Double Degree Nursing Program (Bilingual) students’ English proficiencies

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบDouble Degreeนั้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างหลักสูตร วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนั้นสามารถเริ่มจากการเขียน proposal เตรียมเอกสารการเรียนการสอน ประชุมวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน วางแผนการวัดและการประเมินผล สอนและกำกับดูแลการบ้านและพัฒนาทักษะ ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคนิคและกลยุทธ์เพื่อสร้างความสำเร็จนั้นสามารถทำได้คือวางแผนเรื่องการกำหนดการบ้านให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลงานนักศึกษา สร้างความมั่นใจว่าการบ้านนั้นส่งผลถึงความเข้าใจให้คำปรึกษานักศึกษาด้านการเรียนการสอน ผลการเรียนกระตุ้นให้สอบผ่านหลักสูตร กระตุ้นให้เรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างเพื่อการเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ภาอังกฤษ ส่วนปัญหาและอุปสรรคทางการเรียนการสอนคือ นักศึกษายังไม่ทำการบ้านแบบประจำหรือต่อเนื่อง ต้องกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำการบ้าน กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษา