KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

การประยุกต์ใช้บทเรียนในระบบ Google Drive ในรายวิชา ENL 112 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญ แต่การฝึกฝนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ทักษะดังกล่าวของผู้เรียนพัฒนาได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนหรือแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนนอกชั้นเรียนด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Google Drive และ Google Form ผู้สอนสามารถใช้ Google Form ออกแบบบทเรียนหรือแบบฝึกหัดการฟังและการพูด กำหนดจำนวนบทเรียนให้เหมาะสม หาเนื้อหาที่น่าสนใจและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน คำนึงถึงระดับยากง่าย และหาเนื้อหาที่มีความยาวที่เหมาะสมประมาณ 5-6 นาที จากนั้นจึงจัดเก็บไฟล์บทเรียนหรือแบบฝึกหัดเหล่านี้ไว้ใน Google Drive เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงและฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดเองได้ ทั้งนี้ ผู้สอนอาจให้คะแนนหรือสิ่งอื่นที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนใน Google Drive และผู้สอนควรตรวจดูกระดาษคำตอบและความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ