KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2557

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน

นักศึกษามักจะกลัวการพูดภาษาอังกฤษ มักจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นทั้งๆที่วิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษถึงแม้จะมีการบังคับให้พูดภาษาอังกฤษแต่นักศึกษาก็มักจะคิดว่าอาจไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าอาจารย์ผู้สอนพูดภาษาไทยได้ สำหรับวิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องใช้ภาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษา เช่น ระหว่างการสอน การทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จผู้สอนต้องมีการเตรียมการเรียนการสอนทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อให้การนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนุกและน่าสนใจ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้สร้างบทบาทของตนเองให้เป็นชาวต่างชาติ (Filipino) ซึ่งช่วยในการกระตุ้นให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สำหรับอุปสรรคหรือปัญหาในการปฏิบัติงานนั้น นักศึกษาที่อ่อนมักกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษในช่วงแรก อาจารย์ผู้สอนได้แก้ไขปัญหาโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและทำงานที่ได้รับมอบหมายตามกลุ่มย่อยที่จัดไว้ ผู้เรียนจะมีความอบอุ่นมีความสุขและมั่นใจมากขึ้นไม่กลัวเพราะมีนักศึกษาที่เก่งทำหน้าที่เป็นผู้นำและบางครั้งนักศึกษาที่อ่อนก็จะกล้าที่จะลองเป็นผู้นำในการออกไปนำเสนอบ้าง ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนคือ นักศึกษามีความมั่นใจ สนุก กล้าแสดงออกและกล้าพูดภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้อง ทั้งนี้ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มย่อย