KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2558

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิธีการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้มีค่าความถี่ในการอ้างอิงบทความวารสาร (impact factor)

-