KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2561

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

“จากห้องเรียนสู่ชุมชน” หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สมุทรสงคราม และจันทบุรี

-