KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2556

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การเก็บข้อมูลภาคสนามของการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนต่อการประมงในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุบลราชธานี