KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

กระดานสนทนา

ขอช่วยแสดงความคิดเห็น การสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ที่จัดการเรียนการสอนอยู่นั้น สำหรับนักศึกษาปี 3 กำลังจะขึ้นปี 4 เน้นสอนกระบวนการวิจัย และให้นักศึกษาจัดทำโครงร่างการวิจัย (proposal) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง และนำไปสู่การทำโครงงานวิจัยในชั้นปี 4 อยากขอความคิดเห็นว่า ควรมีแนวทางการสอนอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ

ณัฐกาญจน์ แดงมณี (คณะการแพทย์แผนตะวันออก) เมื่อ 2018-05-15 13:21:44

(ขอตอบในมุม คหสต.ที่เจอมานะครับ) ขั้นตอนการเขียนproposal มีความจำเป็นสำหรับงานวิจัยทุกเเขนงอยู่เเล้ว นอกจากกระบวนการคิดถ่ายทอดเป็นโครงการวิจัยเเล้ว การศึกษาเเละทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา thesis review นักศึกษาในปัจจุบันตระหนักในข้อนี้กันน้อย ทำให้งานวิจัยของนศ.ส่วนใหญ่เป็นงานผลิตซ้ำ ถ้าผู้สอนเน้นย้ำตรงนี้มากๆเราจะได้งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ต่อยอด มองต่าง สร้างงานวิจัยใหม่ๆขึ้นได้ ประเด็นต่อมาที่อยากเสนอ คือการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสาร ภาคสนาม ควรเน้นย้ำให้นศ.ใส่ใจกับจุดนี้ให้มากก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆออกมาเพื่อใช้ในงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เเละท้ายสุดคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางเเนวคิดงานวิจัย ที่อาจมีหลักทฤษฎีมารองรับ หรืองานวิจัยที่เเหวกขนบที่เคยมีมาเเต่อยู่บนหลักการที่ยอมรับได้ในศาสตร์นั้นๆ ก็น่าจะทำให้วิชานี้น่าสนใจมากขึ้น (ปล. ผมเคยมีโอกาสได้อ่านตำรายาเเผนโบราณจากสมุดไทยดำ หรือสมุดข่อย เนื้อหาชวนให้เราตื่นเต้นการอรรถาธิบายสูตรยาต่างๆได้น่าอัศจรรย์ใจมากๆครับ )

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2021-03-28 20:00:24


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet