ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

จะเริ่มต้นทำวิจัยการเรียนการสอนอย่างไรดี

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00น.

ณ ห้อง 1-605


วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 09:12

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 09:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) ภาวิณี เส็งสันต์
2) มณีกาญจน์ นภาแก้ว
3) นพพันธุ์ ประกิจบุญฤทธิ์
4) วลัยลักษณ์ พรผล
5) ทิยานันท์ สวนกุล
6) ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล
7) พรพรรณ ทรัพย์เอี่ยม
8) นฤมล เพริศวงศ์
9) พอหทัย สร้อยเพ็ชร
10) ปิยะพงษ์ ชูชนะ
11) กรรณิการ์ กำลังใจ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
12) วาจวิมล เดชเกตุ
13) นรากร อมรฉัตร
14) ดารุเรศ กาศโอสถ
15) ศศโสฬส จิตรวานิชกุล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
16) ลาวัณย์ วิจารณ์
17) วรุตม์ เอมอุดม
18) พินิจ งามสม
สถาบันกีฬา
19) ปรานม ดีรอด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
20) ดุสิต ศิริสมบัติ
คณะศิลปศาสตร์
21) จิราพร รักษาพล
22) ศนิวาร วุฒฑกุล
23) รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
วิทยาลัยนานาชาติ
24) บุญศรี ชีวะกำจร
วิทยาลัยนานาชาติจีน
25) สุดารัตน์ ไพรบึง
26) Zeng Zhixiong
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
27) ชิดชไม วิสุตกุล
28) ศรีสมร พุ่มสะอาด
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29) สุมนา เกษมสวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
30) ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
31) ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน
คณะพยาบาลศาสตร์
32) ยุภาพร นาคกลิ้ง
33) วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
34) ธเนศ สินเชาว์ทอง
35) เรืออากาศเอกหญิง นิรุชา นิธิชัย
คณะวิทยาศาสตร์
36) อินทิรา แถบพยัคฆ์
37) ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
38) สมชนก หงส์ทอง
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
39) อนุภาพ ปิติรัตนวรนาท
40) ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์
คณะดิจิทัลอาร์ต
41) ธิดารัตน์ บุญรักษา
42) อนุพงศ์ เจริญมิตร