ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2563-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพร รายวิชา TTM 111 : เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง “ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ” ภาวิณี เส็งสันต์ 65,000
2563-1 การใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ในการสื่อสาร สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 34,400
2563-1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่านเกณฑ์การตรวจวัดทางเวชศาสตร์การบินของศิษย์การบินในประเทศไทย ชนนนาถ เทพลิบ 53,200
2563-1 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา PHY132: ฟิสิกส์ทั่วไปในภาวะนิวนอร์มัล กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 31,200
2563-1 การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชา CHN 354 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว 32,000
2563-1 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชิดชไม วิสุตกุล 43,100
2563-1 ประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม 37,000
2563-1 การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณ์จำลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการใช้แสงอินฟราเรด สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา 131,400
2563-1 ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปรานม ดีรอด 61,200
2563-1 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตมหาวิทยาลัยรังสิต: บูรณาการการวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการเรียนการสอน ปฐวีณ์กร เกษโกมล 107,200
2563-1 ความต้องการและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ 46,980
2562-2 การสร้างแบบฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัยรังสิต รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล 34,480
2562-2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมปฏิสัมพันธ์ เรื่อง วงจรบัญชี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต เกศรา สุพยนต์ 80,400
2562-2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม เรื่อง หลักการของภาพฉายระบบมุมที่ 1 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยรังสิต ชนัฏตา สินธนพงศ์ 60,000
2562-2 การพัฒนาข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา นิภาพร เฉลิมนิรันดร 108,600
2562-2 ผลของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน 63,900
2562-2 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นภัสกรณ์ วิทูรเมธา 46,980
2562-1 การพัฒนาเกมสมุนไพร รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ภาวิณี เส็งสันต์ 64,700
2562-1 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยระบบ RSU LMS นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ 74,000
2562-1 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหาวิทยาลัยรังสิต ปวีณา สุจริตธนารักษ์ 99,200
2561-2 การพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์ 220,430
2561-2 การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ชุมชน สุนี ไชยรส 101,200
2561-2 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลระหว่างเรียนโดยใช้กูเกิลฟอร์มรายวิชา PMC313: หลักเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ทัศนีย์ ปัญจานนท์ 89,800
2561-2 ทัศนคติต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้านการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง: บูรณาการ การวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการเรียนการสอน อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ 198,200
2561-1 การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี EDWARD DEVERE BACON 55,620
2561-1 การพัฒนาสื่อการสอนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา LGM 303 การจัดการขนส่ง เรื่องระบบการจัดการขนส่ง ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน 55,600
2560-2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ 39,700
2560-2 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 31,700
2560-2 ผลของการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเขียนแบบร่วมมือร่วมกับแนวคิดการเรียนภาษาโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุนที่มีต่อความสามารถทางไวยากรณ์ในการเขียนและทัศนคติต่อการเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว 36,300
2560-1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก 37,300
2560-1 ลักกษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล 31,700
2560-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ดร. นิภาพร เฉลิมนิรันดร 64,750
2560-1 การพัฒนาชุดทดลองการทวนสอบการทำงานของตู้อบเด็กทารกแรกเกิด รายวิชา BME 352: การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ อาจารย์กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ 65,100
2560-1 การพัฒนาชุดทดลองสมการความต่อเนื่องและหลักการเรื่องของไหลในท่อของแบร์นูลี รศ. ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 71,300
2559-2 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินของนักศึกษาสถาบันการบิน พล.อ.ท. ดร. ศุภกฤต อริยะปรีชา 32,000
2559-2 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ชนิดาภา วงศ์รักษา 43,400
2559-2 ศาสตร์การสอนของนบีมุฮัมมัด: ศาสนทูตแห่งอิสลามที่มีผลทางจิตวิญญาณต่อมนุษยชาติ ผศ. ดร. วิศรุต เลาะวิถี 43,000
2559-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CIS 211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟท์แอ็คเซสกับงานธุรกิจ อาจารย์สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร 63,000
2559-2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านการฝึกทักษะการพยากรณ์อนุกรมเวลา ดร. มนัสชนก บริสุทธิญาณี 54,200
2559-2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม เรื่อง การใช้คำสั่งในการสร้างภาพสองมิติ ร.ต. ดร. พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ 58,400
2559-2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่อง การทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ รศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 89,400
2559-2 การพัฒนาเกมไวยากรณ์ออนไลน์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ นางสาวศิราภรณ์ ศิริพัลลภ 73,000
2559-2 การพัฒนาชุดการสอนการเขียนสำหรับนักศึกษารายวิชา THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ดร. รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล 29,400
2559-1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 65,600
2559-1 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง 40,900
2559-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111: ระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม 59,900
2559-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ 41,800
2558-2 การศึกษาปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. นุดี หนูไพโรจน์ 28,140
2558-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นานาชาติที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรจีน-อังกฤษ อาจารย์ผาณิต มุงสูงเนิน 31,060
2558-2 การศึกษากลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาที่สองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว 29,200
2558-2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการอ่านภาษาไทยกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. รีเบคกา เว็บ 35,600
2558-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 232: เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 58,760
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบวิจัย สำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย ดร. ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 76,800
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิติพื้นฐานสำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช 90,500
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระบวนการวิจัย สำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผศ. ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 58,800
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา OMD 477: ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ อาจารย์วาลุกา พลายงาม 85,100
2558-1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา MMD 334: การผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบบุคลิกภาพตัวละครในงานแอนิเมชั่น 2 มิติ อาจารย์สำราญ แสงเดือนฉาย 50,800
2558-1 การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE 495: สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมการเรียนรู้ ผศ. ดร. โกวิท รพีพิศาล 30,000
2558-1 การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 231: เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง พืชวัตถุ อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 62,200
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MDS 221: ระบบประสาท และ ANA 225: ประสาทกายวิภาคศาสตร์ เรื่องBrainstem (Midbrain, Pons และ Medulla) ผศ. ดร. กนกพร ฉายะบุระกุล 39,750
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 446: เภสัชอินทรีย์เคมี เรื่อง สเตอรอยด์ ผศ.ดร.ภญ. สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 59,200
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนวิดีทัศน์เรื่องการทำคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์ 59,640
2558-1 การพัฒนาชุดทดลอง รายวิชา MEN 352: การถ่ายเทความร้อน เรื่อง การนำความร้อนแบบ 1 มิติ ในสภาวะคงตัว อาจารย์วรีรัตน์ ลายทอง 56,992
2558-1 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชา PHY 135: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ รศ. ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 118,000
2558-1 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การลงทุนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา INI 100: การลงทุนในชีวิตประจำวัน อาจารย์นิศากร จุลรักษา 57,600
2558-1 การสำรวจความต้องการพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์แสงรวี มณีศรี 31,339
2558-1 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “การจับจังหวะความเคลื่อนไหว” ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชาCOM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว 27,800
2557-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพ เรืออากาศเอกหญิงพัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 32,600
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบัติ ในรายวิชา FRN 302: วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ผศ. ดร. สุดาญา ออประยูร 32,180
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล 81,165
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ดร.โกวิท รพีพิศาล 70,600
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 71,500
2557-2 การศึกษาบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต: กลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ อาจารย์ภัทร นิมมล 69,700
2557-2 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการถอดความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษา กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. อารีรัตน์ แย้มเกษร 86,600
2557-2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายบุคคลหัวข้อ “มิตรภาพ” ในมุมมองของผู้เรียน รายวิชา COM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว 27,800
2557-2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของสื่อ Infographic ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา IMC113: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก อาจารย์กฤษณีกร เจริญกุศล 28,000
2557-2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของภาพถ่ายอาหารในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา ADS 358: การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา อาจารย์พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น 27,800
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยการใช้สื่อนิทานอีสป สำหรับนักศึกษารายวิชา PAC 336: การกำกับละคร อาจารย์พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข 28,960
2557-2 แนวทางในการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลจากทัศนะของนักวิชาชีพเพื่อการปรับตัวของนักศึกษา รายวิชา ADS 359: การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานโฆษณา อาจารย์ณัฐศรชัย พรเอี่ยม 30,500
2557-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MMD 336: การผลิตภาพเคลื่อนไหวสามมิติเพื่องานมัลติมีเดีย อาจารย์ฉัตรปกรณ์ ประเสริฐสังข์ 58,600
2557-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา COM 100: ความรอบรู้เรื่องสื่อ เรื่อง บทบาทของสื่อใหม่ อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล 60,600
2557-2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา COM 112: การสื่อสารมวลชน เรื่อง อิทธิพลของสื่อ ผศ. พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ 34,000
2557-2 ประสิทธิผลของนวัตกรรมสื่อโฆษณาเชิงทดลอง: สื่อแฝงในสภาพแวดล้อมผ่านโครงงานกลุ่มของนักศึกษารายวิชา ADS 446: นวัตกรรมสื่อโฆษณา อาจารย์วีรวัฒน์ อำพันสุข 30,600
2557-2 ประสิทธิผลของการใช้สื่อวิดีทัศน์ในรายวิชา CHM 132: ปฏิบัติเคมีทั่วไป เรื่อง ก๊าซ อาจารย์กมริยะ ขันราม 29,200
2557-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ACC 100 การบัญชีการเงิน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์คมสันต์ อินตา 35,800
2557-1 ประสบการณ์ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อาจารย์ณัฐพล ยุวนิช 39,000
2557-1 กลวิธีอภิปริชาญและปริชาญของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ในการฟังภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี 36,800
2557-1 ปัจจัยและความพร้อมของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ปริยาภรณ์ มณีแดง 32,120
2557-1 ความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น 42,620
2557-1 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการประเมินความก้าวหน้า และการให้ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา รายวิชา BNS 281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ผศ. ดร. รัชนี นามจันทรา 32,600
2557-1 ผลการใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง 32,240
2557-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 472 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง บริหารจัดการร้านยาค้าปลีกเบื้องต้น อาจารย์ประทีป ติยะปัญจนิตย์ 65,600
2557-1 การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบเอ็ม-เลิร์นนิ่งสำหรับรายวิชา ITE 690 กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 58,400
2557-1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 107 เทเบิลเทนนิส อาจารย์ปรานม ดีรอด 71,100
2556-3 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนเรียงความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ 25,000
2556-3 การวิเคราะห์การถ่ายโอนรูปแบบวากยสัมพันธ์ของภาษาที่หนึ่งสู่การเขียนในภาษาที่สองของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รายวิชา ENG 231 การเขียน 1 อาจารย์จตุพร อินทร์สุวรรณ 23,800
2556-3 การสลับรหัสในวาทกรรมของผู้สอนชาวไทยภายในชั้นเรียนกลุ่มวิชาบังคับร่วม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. โดโรตา โดมาลูวสกา 24,800
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา POM 201 การจัดการการดำเนินงาน อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์ 60,800
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CGM 101 การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์ อาจารย์วารุณี บุญคุ้ม 57,800
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CGM 499: การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งาน Unity-Mecanim อาจารย์เอกพงษ์ นพวงศ์ 57,400
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHC 332 ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1 เรื่อง การเทคนิคการวิเคราะห์ยาแบบไทเทรชัน ศ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 60,000
2556-3 การพัฒนารูปแบบวงจรการฝึกบินของเครื่องบินจำลองรุ่น ON TOP IFR PROFICENCY แบบเครื่องบิน CESSNA172 พล. อ.ท. พินิจ ชาติไทย 25,000
2556-3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้มัลติมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าในวงจร รศ. ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 38,100
2556-2 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก 27,800
2556-2 ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ 26,200
2556-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา POM 309: การจัดการคุณภาพ ดร. นัยเกียรติ พงษ์พัฒนศึกษา 58,000
2556-2 การพัฒนาชุดพ่นฝอยชนิดหัวฉีดแรงดันของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์ 113,900
2556-2 การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจำลอง อาจารย์พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์ 134,000
2556-2 การสังเคราะห์สารนิพนธ์หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 ดร. ชอบวิทย์ ลับไพรี 29,300
2556-2 ประสิทธิภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น อาจารย์นิธิภา อาจฤทธิ์ 25,800
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ดร. นิภา กิมสูงเนิน 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 408 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์นวรัตน์ โกมลวิภาต 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 404 การพยาบาลผู้ใหญ่ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 406 การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชศาสตร์ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์พรพรรณ สุดใจ 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 403 การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์มยุรัตน์ รักเกียรติ์ 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI 456 อุปกรณ์ชีวการแพทย์ 4 เรื่อง การสร้างภาพด้วยคลื่นความถี่สูง อาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง 60,200
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 402 การพยาบาลมารดา และทารก สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 401 การผดุงครรภ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์ปาริชาติ เทวพิทักษ์ 61,440
2556-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 37,800
2556-1 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 28,400
2556-1 การประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. วนิดา โอศิริพันธุ์ 25,400
2555-3 การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา RSU 101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ดร. กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ 53,800
2555-3 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการให้บริการสังคมในรายวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 38,800
2555-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MDS 311 ความผิดปกติของระบบเลือดและน้ำเหลืองเรติคูลาร์ เรื่อง เม็ดเลือดแดงและโลหิตจาง ผศ. ดร. วนิดา พงศ์สถาพร 65,000
2555-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ORM 225 การนวดไทย 2 เรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 58,800
2555-3 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ สำหรับวิชา IMA 105 การโปรแกรมบนเว็บ ดร. วุฒิพงษ์ ชินศรี 53,900
2555-2 การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่รับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 29,660
2555-2 ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษในรายวิชา RTV 381: เทคนิคการแสดงทางโทรทัศน์ อาจารย์เธียรชัย อิศรเดช 28,000
2555-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขั้นสูง รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร อาจารย์นคร พลีธัญญวงศ์ 52,200
2555-2 ประสิทธิภาพการสอนโดยใช้เว็บแอพพลิเคชันในรายวิชา ANA 215: กายวิภาคศาสตร์ ดร. รณรงค์ พละศูนย์ 26,900
2555-2 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู 273,100
2555-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY 121 ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ และเวกเตอร์ ผศ. เสมา สอนประสม 39,600
2555-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา DRD 331 เอ็นโดดอน1 เรื่อง การเตรียมคลองรากฟัน ผศ. ทพญ. สายสวาท ทองสุพรรณ 82,800
2555-1 ระดับพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ราตรี ทองยู 24,200
2555-1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 23,680
2555-1 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต ดร. นิภา กิมสูงเนิน 29,660
2555-1 การสร้างสื่ออบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Authoring Tools สุวารี ริรรส 58,600
2555-1 ศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Second Life สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต ดวงรัตน์ อาบใจ 58,200
2555-1 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY135 ฟิสิกส์ชีวภาพ รศ. ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 92,400
2555-1 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ACC100 การบัญชีการเงิน ผศ. วันฤดี สุขสงวน 110,700
2554-3 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันการบินสำหรับโรงเรียนการบิน พล.อ.ท. ศุภกฤต อริยะปรีชา 18,200
2554-3 แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์ 20,200
2554-3 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์มาลี รุ่งไหรัญ 28,200
2554-3 การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เป็นสื่อการเรียนรู้อิสระสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์อังกฤษ อาจารย์สุพจนินท์ ดวงจินดา 30,200
2554-3 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการของอาจารย์และนักศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจารย์ณัฐฌาภรณ์ เดชราช 30,100
2554-3 ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตด้วยการใช้การฟังไฟล์เสียงจริง อาจารย์มงคล โสดาจันทร์ 25,700
2554-3 การพัฒนาสื่อการสอนหุ่นจำลองการเจาะเลือดในการสอน รายวิชา โลหิตวิทยา อาจารย์เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ 141,920
2554-3 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อริสรา ธานีรณานนท์ 32,600
2554-3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์ 25,200
2554-2 ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดที่มีต่อ รายวิชา IMC 493 การฝึกงานภายนอก ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 16,200
2554-2 การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา MAT 200 คณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง สมการและการแยกตัวประกอบ อาจารย์ศิวพร คุณภาพดีเลิศ 30,250
2554-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ ผศ. มุกดา โควหกุล 18,600
2554-1 ความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาในรายวิชา PHY 315 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผศ. ดร. กาญจนาจันทร์ประเสริฐ 15,950
2554-1 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์วัชรินทร์ จงกลสถิต 18,600
2554-1 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา COM218 ภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ 1 ดร. ดวงทิพย์ เจริญรุกข์เผื่อนโชติ 19,600
2554-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต รายวิชา PHY224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 62,000
2553-3 ศึกษารูปแบบและวิธีการสอนที่สัมฤทธิ์ผลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,500
2553-3 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด อาจารย์วัฒนา ชยธวัช 16,200
2553-3 การสร้างอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวจากวัสดุเหลือใช้ ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 30,900
2553-2 การพัฒนาทักษะการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม “อโดบี ไลท์รูม” โดยการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษา วิชา COM223 การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา 7,800
2553-2 การพัฒนาการเขียนโครงร่างแผนรณรงค์โฆษณาโดยการใช้ใบงานสำหรับนักศึกษา รายวิชา ADS452 การรณรงค์โฆษณา อาจารย์นรากร อมรฉัตร 10,450
2553-2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชา IMC111 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 11,100
2553-2 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการ อาจารย์จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล 23,040
2553-2 การพัฒนาเจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา COM 116 การใช้ภาษาและการสื่อสารในบริบทสังคมและวัฒนธรรม อาจารย์นวนิตย์ ประถมบูรณ์ 8,880
2553-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีการเขียนบทวิทยุประเภทรายการนานาทัศนะ โดยใช้ใบความรู้ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง อาจารย์พรนภา แก้วลาย 11,600
2553-2 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการเรียนการสอนวิชา VCD240 การออกแบบเว็บไซต์ อาจารย์ดนุ ภู่มาลี 6,800
2553-2 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม อโดบี พรีเมียร์ โดยการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับนักศึกษาวิชา PRS235 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์คมศร สนองคุณ 8,400
2553-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา รายวิชา FRN302 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ดร. สุดาญา ออประยูร 14,520
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องผสมเสียง อาจารย์สุรัตน์ ทองหรี่ 28,400
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา COM226 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักการวิพากษ์ข้อมูล อาจารย์บุปผา บุญสมสุข 28,080
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา FRN111 ภาษาฝรั่งเศส 1 เรื่อง ประพันธสรรพนาม อาจารย์ดลธิรา คงรักษ์ 43,200
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 เรื่อง ตัวแทนการท่องเที่ยว Mr. Ian Royle 43,600
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV490 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์ เรื่อง ทัศนีย์มิติของการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดร. วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ 43,000
2553-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา ARC428: การออกแบบสถาปัตยกรรม5 ARC447:การก่อสร้างอาคาร5 ARC475:การออกแบบชุมชนเมือง และ ARC404:ไฮเปอร์มีเดีย อาจารย์สุวิชา เบญจพร 7,800
2553-1 การฝึกปฏิบัติพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อ ความรู้ ทักษะ และ เจตคติของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. เกศรา เสนงาม 10,000
2553-1 การปลูกฝังนิสัย วินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึกทำความดี:กรณีศึกษานักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 9,200
2553-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BTH444 เทคโนโลยีการหมักอาหารและเครื่องดื่ม ในหัวข้อเรื่อง การหมัก ผศ. วนิดา โอศิริพันธุ์ 31,950
2553-1 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ACC103 การบัญชีบริหาร ผศ. วันฤดี สุขสงวน 44,600
2553-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC140 วัสดุการก่อสร้าง เรื่อง การก่อสร้างอาคารเบื้องต้น อาจารย์สายใจ ดิถีเพ็ง 35,700
2553-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC140 วัสดุการก่อสร้าง เรื่อง คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ 48,200
2553-1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ 10,280
2552-3 รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,600
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การฟัง อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง 8,200
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูด อาจารย์สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 8,200
2552-3 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การเขียนจดหมาย อาจารย์สุรางศรี วิเศษ 8,200
2552-3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองก่อนเป็นนักบินฝึกหัดของนักศึกษาสถาบันการบิน พล. อ. ท. พูนลาภ เอี่ยมเจริญ 7,600
2552-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG213 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ระบบเสียงพยัญชนะและสระสำเนียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน อาจารย์ปรัศนียา จารุมณี 43,000
2552-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BIO132 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป เรื่อง เนื้อเยื่อพืช อาจารย์วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์ 27,200
2552-3 การพัฒนาชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อยและคลื่นนิ่ง ผศ. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 110,600
2552-2 การพัฒนาโปรแกรมการปรับสมดุลธาตุด้วยมหาพิกัดทั่วไป อาจารย์วัฒนา ชยธวัช 18,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็ฏทรอนิกส์ รายวิชา ESS118:วอลเลย์บอล อาจารย์ปรานม ดีรอด 38,900
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา HUM122: ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต อาจารย์ชลาศัย กันมินทร์ 23,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา HUM124: มนุษย์กับความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ชลาศัย กันมินทร์ 26,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG436 การแปลขั้นสูง เรื่อง การแปลคำบรรยายใต้ภาพ อาจารย์จอมแก้ว วิเศษชลหาร 42,100
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG332 การเขียน 2 เรื่อง ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ อาจารย์อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล 42,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ เรื่อง ประเภทของอนุประโยคและวลี ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 43,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ETH101: การพัฒนาและส่งสริมคุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ชัชชญา พีระธรณิศร์ 23,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS121: ฟุตซอล อาจารย์ทวี เมืองนก 26,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS117: ฟุตบอล อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS116: บาสเกตบอล อาจารย์จันทบุรี หิมเวช 28,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS112: แอโรบิค อาจารย์กอบศักดิ์ วิชัยขัทคะ 26,400
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS111: ศิลปะป้องกันตัว อาจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS108: แบดมินตัน อาจารย์สุจิตรา บุญเกิด 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS110: ว่ายน้ำ อาจารย์สุจิตรา บุญเกิด 32,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS105: กอล์ฟ อาจารย์ประพนธ์ มะกรครรภ์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ART102: ประมวลความรู้ศิลปะตะวันออก อาจารย์วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์ 53,900
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CPE161/SCS161: การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ดวงอาทิตย์ ศรีมูล 25,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MUS108: ดนตรีตะวันตกวิจักษ์ อาจารย์สุระศักดิ์ อุตสาห์ 20,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MUS107: ดนตรีไทยวิจักษ์ อาจารย์สุวิวัฒน์ ธิติวัฒนารัตน์ 23,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MUS101: การขับร้องประสานเสียง อาจารย์ปาริฉัตร อยู่ประเสริฐ 21,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SOC115: สถานการณ์โลก อาจารย์อานนท์ ภักดีวงศ์ 22,450
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SOC113: การเมืองการปกครองไทย อาจารย์ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 27,950
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PPE100: ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์ธิติ สุวรรณทัต 28,950
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ORM112: ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย อาจารย์มานพ แก้วกล้า 38,500
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ECO150: เศรษฐกิจพอเพียง วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH102: อาหารในชีวิตประจำวันกับโรคต่างๆ 54,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ 1 และ 2 เรื่อง ไฟฟ้าเคมีในงานวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม 32,200
2552-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการทำปริญญานิพนธ์โดยใช้ชุด การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์สยัมวรา เชื้อทิน 11,800
2552-2 ประสิทธิผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาออนไลน์ในการสอน การเขียนจดหมายธุรกิจ อาจารย์ฐิตาภา สินธุรัตน์ 8,700
2552-2 การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา TRM225 งานมัคคุเทศก์ อาจารย์นพปฎล ธาระวานิช 17,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อแนะนำ การใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ ดร. กุสาวดี เมลืองนนท์ 42,400
2552-1 การประยุกต์ใช้ความรู้ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาการประกันคุณภาพอาหาร 7,200
2552-1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกล กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 7,700
2552-1 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการสอบ และอนุมัติผลสอบไล่โดยอัตโนมัติทางอินเตอร์เน็ต 13,200
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ORM421 เรื่อง พฤกษเคมีเบื้องต้น 22,200
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC123 เรื่อง กระบวนการออกแบบเบื้องต้น 26,700
2552-1 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ 68,600
2552-1 การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์ระยะที่ 1 55,725
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BIO132 เรื่อง ระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืด 27,200
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI341 เรื่อง เซรามิกส์ที่ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ 43,400
2551-3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวการเมืองของผู้เรียน รายวิชา JRN243: การเขียนข่าวและการรายงานข่าวการเมือง 6,600
2551-3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 9,900
2551-3 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้า 9,200
2551-3 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ในหัวข้อเรื่อง การประชุม 8,200
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH353: เทคนิคทางปรสิตวิทยาการแพทย์ 38,200
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHC241 ในหัวข้อเรื่อง สมุนไพรแต่งสี 29,200
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PRS437 ในหัวข้อเรื่อง Triple C 43,600
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 42,700
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THM316 ในหัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมตอนที่ 1 และ 2 44,100
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ ของหัวใจ และปอด 19,700
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 ในหัวข้อเรื่อง หลักการสร้างภาพสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 43,400
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PAT201 ในหัวข้อเรื่อง ภยันตรายต่อเซลล์ การตายและการปรับตัวของเซลล์ 16,900
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PAT313 ในหัวข้อเรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและความผิดปกติของโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ 21,900
2551-3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์: การพัฒนาจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โครงการต่อเนื่อง) 16,700
2551-2 การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียนแบบนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (กรณีศึกษา) 10,800
2551-2 พฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 6,900
2551-2 การประยุกต์วิธีการสอน PBL (Problem Based Learning) กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต: กรณีศึกษา 7,600
2551-2 แนวทางรณรงค์การใช้ภาษาไทยในรายวิชาการเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 10,200
2551-2 การสร้าง e-Learning รายวิชาอุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น หลักสูตรมหาวิทยาลัยรังสิต 27,200
2551-2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ และการไม่ใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ของมัลคัมโนลส์ในการเรียนรู้วิชาชีพด้านธุรกิจการบินของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 9,000
2551-2 กลยุทธ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีสอนหลายรูปแบบ 9,940
2551-2 e-Learning สำหรับปฏิบัติการวิชาชีวเคมีตอนที่ 1 41,700
2551-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 42,800
2551-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียน เรื่อง การจัดการสินค้าคงคลัง 42,200
2551-2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต 29,175
2551-1 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI): Aliquot Method 31,500
2551-1 การสร้างสื่อการสอน e – Learning เรื่อง ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ และยาต้านไวรัส 39,700
2551-1 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI): ปฏิบัติการเรื่อง การตั้งตำรับและการเตรียมตำรับน้ำยาแขวนตะกอน 31,500
2551-1 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 42,200
2551-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ e – Learning เรื่อง การเคลื่อนไหวตัวอักษร 41,700
2551-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ e – Learning เรื่อง สิ่งทอเพื่อการออกแบบภายใน 41,700
2551-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขับถ่าย 25,900
2551-1 การพัฒนาชุดทดลองแรงเสียดทาน 43,400
2551-1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง” 52,600
2551-1 การสร้างสื่อการสอน e – Learning : ภาษาวรรณคดี 41,700
2551-1 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา FRN 315 เรื่อง Vivre ses Ioisirs และ Construire I’avenir (ส่วนที่ 1) 33,000
2551-1 การสร้างสื่อ VCD สำหรับปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และการวัดการเจริญเติบโตของฯ 27,700
2551-1 สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายในผู้ป่วยระบบประสาท 42,400
2551-1 สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง การประเมินความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด 43,400
2551-1 สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง การศึกษาลักษณะของคลื่นกระตุ้นที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด 42,400
2551-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ชีววิทยาของเซลล์ 42,200
2551-1 การประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด 8,100
2551-1 การประเมินรูปแบบการสอนวิชา PTH 027 พลบำบัด 3 13,200
2551-1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชา การพัฒนาตนเอง (PHY 311) 11,200
2551-1 การติดตามผลหลังการศึกษาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ETH 101) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 7,200
2551-1 การบริหารจัดการวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 24,200
2551-1 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบมหาวิทยาลัยรังสิต 17,820
2550-3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อรีโอโลจี ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม. รังสิต ปีการศึกษา 2550 11,600
2550-3 เทคนิคและวิธีการสอนแบบบรรยายของอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 15,500
2550-3 โครงการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน 22,000
2550-3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ 43,200
2550-3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาหลักการบัญชีขั้นกลาง: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 42,400
2550-3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบระบบดิจิตอลแบบคอมไบเนชั่น 42,900
2550-3 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่อง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 26,700
2550-3 E-Thesis การพัฒนาจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 16,700
2550-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและทางการแพทย์ 43,400
2550-3 การสร้างสื่อการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ 7,400
2550-3 การสร้างสื่อการสอน e-Learning : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 43,200
2550-3 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน ให้สอดคล้องกับการศึกษาภาควิชาการและการฝึกบิน 6,600
2550-2 การสร้างโมเดลการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษา 38,300
2550-2 การพัฒนาสื่อ e - Learning เรื่องสถิติเชิงพรรณา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 42,200
2550-2 การพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 28,200
2550-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและทางการแพทย์ 43,400
2550-2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ 43,200
2550-2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 8,600
2550-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กนิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 43,200
2550-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (course ware) รายวิชา Basic Immunology (ส่วนที่ 1) 43,200
2550-1 การสร้างสื่อการสอน e-Learning : ปฏิบัติการเภสัชเวท ชุด การสกัดและตรวจสอบแอลคาลอยด์ในพืช 44,700
2550-1 การสร้างสื่อการสอน e-learning : ปฏิบัติการเภสัชเวท ชุด การสกัดและตรวจสอบกลัยโคไซด์ในพืช 44,700
2550-1 การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2003 และ Microsoft Access 2003 ในธุรกิจ 43,400
2550-1 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 42,950
2550-1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “พลศาสตร์” 42,600
2550-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง FT-IR 31,620
2550-1 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเคมีอาหารในชีวิตประจำวัน 42,200
2550-1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา “การพูดเพื่อธุรกิจ” เรื่อง จิตวิทยาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร 29,200
2550-1 เครื่องมือวัดแรงบิด และกำลังไฟฟ้าแบบดิจิตอล 31,200
2550-1 ผลของการจัดให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทำโครงงานในวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 12,400
2550-1 ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต 11,380
2549-2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ study Guide ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย 8,800
2549-2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาบัญชีต้นทุน เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 41,500
2549-2 สื่อการสอน e- Learning เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว 41,700
2549-2 สื่อการสอน e- Learning และซีดีช่วยสอนเรื่อง การสร้างสรรค์พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 41,700
2549-2 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ Program Motion Builder 7.5 59,880
2549-2 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning สำหรับวิชา ARC 255 Computer Aided Presentation II 41,800
2549-2 การสร้างสื่อการสอน E-Learning : เภสัชวิทยาเชิงบูรณการชุดยารักษาโรคแผลในทางเดินอาหาร 37,200
2549-2 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวัน 42,200
2549-2 สื่อ VCD และ DVD กรรมวิธีการขึ้น 48,880
2549-2 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องคาน โมเมนต์ และความตึงผิว กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 32,400
2549-1 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 14,000
2549-1 ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระบบ E-Learning วิภาดา คุปตานนท์ 18,400
2549-1 การผลิตสื่อการสอน e-Learning สำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาบริหารข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก อรอุมา สร้อยจิต 27,600
2549-1 สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 42,400
2549-1 การพัฒนาสื่อการสอน e-Learning สำหรับรายวิชา ITE 250 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 43,200
2549-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning และ CD-ROM เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาเรื่อง ระบบจำนวนจริง โดยใช้มัลติมีเดียแอนิเมชั่นและการโต้ตอบกับผู้ใช้ 37,250
2549-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning และ CD-ROM เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชั่น โดยใช้มัลติมีเดียแอนิเมชั่นและการโต้ตอบกับผู้ใช้ 37,250
2549-1 พัฒนาสื่อการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 44,600
2549-1 สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณา 41,400
2549-1 การพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการทดสอบแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ โดยการทดสอบไคสแคร์ 44,200
2549-1 สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่อง การสร้างสรรค์จิตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41,700
2549-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ : เรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องวัดการไหล 42,400
2549-1 ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่นเสียงและแสง 37,600
2549-1 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องแรง วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น 23,700
2548-3 ความคิดเห็นที่มีต่อการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 14,000
2548-3 การศึกษาศักยภาพของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มหาวิทยาลัยรังสิต 17,000
2548-3 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาเทคนิคพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ 10,015
2548-3 การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบัญชี กรณีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 33,500
2548-3 การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการศึกษา bacteriophage ในน้ำเสีย 27,400
2548-3 การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องบรรจุภัณฑ์ 42,800
2548-3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีอนินทรีย์ 41,500
2548-3 สื่อ VCD กรรมวิธีการผลิตเพื่อสนับสนุนการสอน รายวิชา IEN370 30,000
2548-2 พัฒนาการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของนักศึกษาในรายวิชา COM213 สื่อมวลชนกับสังคม ตรีรัตน์ นิลรัตน์ 10,200
2548-2 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น สมชาย พิมพ์แสง 8,500
2548-2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการพยาบาลและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ศิริพร ศรีวิชัย 22,360
2548-2 การรับรู้ประสบการณ์การเรียนรายวิชาภาคปฏิบัติของ น.ศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.รังสิต ปาริชาติ เทวพิทักษ์ 37,600
2548-2 ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการทำงานเป็นทีมของนศ.พยาบาล มนสภรณ์ วิทูรเมธา 19,740
2548-2 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการดูงานจากสถานประกอบการสื่อ สำหรับ น.ศ.รายวิชา RTV490 การบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศน์ฯ ม.รังสิต วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ 11,915
2548-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องระบบขับถ่าย วัฒนา แซ่โหลว 35,700
2548-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องฮอร์โมน ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธิ์ 40,700
2548-2 การติดตามประเมินผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต(ศิลปภาพถ่าย) ม.รังสิต ปี 2530-2540 37,200
2548-2 ผลของกระบวนการเรียนการสอนและการบูรณการในสถาบันต่อความเป็นวิชาชีพเภสัชและภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กุสาวดี เมลืองนนท์ 31,000
2548-1 สภาพปัญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เฉลิมพร เย็นเยือก 11,200
2548-1 The Influence of Communication Network Involvement on New Students and Socialization in Classroom Doungtip Chareonrook 12,450
2548-1 An Analysis of Some Mistakes in Writing 2 Class Committed by RSU English Major Students Rosario Nuchnoi 6,200
2548-1 การแก้ปัญหาความวิตกกังวลในการพูดหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร THA106 ศนิวาร วุฒฑกุล 8,000
2548-1 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำและเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำของนักศึกษา ม.รังสิต ปี 2548 สรไน รอดนิตย์ 5,000
2548-1 การสำรวจสาเหตุของการเขียนสะกดคำผิดและแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเขียนสะกดคำผิดของนักศึกษา ม.รังสิต สรไน รอดนิตย์ 10,000
2548-1 การประเมินคุณค่าเชิงจริยาธรรมที่มีต่อภาพข่าวในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ กฤษณ์ ทองเลิศ พฤติกรรมและ 6,500
2548-1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียนในวิชา การวางแผนสื่อโฆษณา นรากร อมรฉัตร 5,620
2548-1 การพัฒนาการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันประเสริฐ 19,000
2548-1 การพัฒนาการสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม โดยใช้โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด 5,600
2548-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องวิวัฒนาการ รวมพร มณีโรจน์ 39,700
2548-1 การพัฒนาการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อของไหล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันประเสริฐ 39,800
2548-1 การผลิตชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกในหัวข้อเรื่อง ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ อรนันท์ พรหมมาโน 26,000
2548-1 การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน เครือวัลย์ คุ้มครอง 25,200
2548-1 พัฒนา E- courseware วิชา ACC 110 หลักการบัญชีต้นทุน สมชาย พิมพ์แสง 39,600
2548-1 พัฒนา E- courseware วิชา ACC 330 หลักการบัญชีขั้นต้น เกศรา สุพยนต์ 39,600
2548-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว นพวงค์ พิรุณ 39,800
2548-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการจัดระเบียบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ มยุรา ศุภลักษณากร 35,200
2548-1 การวัดทักษะของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการฝึกการตรวจภาวะการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยชุดตรวจ indirect ELISA ที่พัฒนาขึ้นเอง วิมล ชอบชื่นชม 24,000
2548-1 การวิเคราะห์และประเมินผลหัวข้องานปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนออกแบบทางด้านสถาปัตย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มนต์ชัย บุญยะวิภากุล 5,000
2548-1 สำรวจความต้องการในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท ม.รังสิตเพื่อเป็นพื้นฐานพัฒนาหลักสูตร Nakonthep Tipyasuprat 8,400
2547-2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฟิสิกส์ทั่วไป 1 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พื้นที่ภายใต้เส้นโค้ง ศิริวรรณ วาสุกรี 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง มลพิษทางน้ำ ลาวัณย์ วิจารณ์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ตัวแปรสุ่ม นิภาพร ปัญญายงค์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ .สำราญ แสงเดือนฉาย 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ทฤษฎีงานปรับแต่งโลหะ ไชยรัช เมฆแก้ว 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง มวลสารสัมพันธ์ พัชรี คำธิตา 3,500
2547-2 การนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดียตามแนวคิดตอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักศึกษาออกแบบชั้นปีที่ 1 ปรวรรณ ดวงรัตน์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พันธะโควาเลนต์ สุเทพ มงคลเลิศลพ 3,500
2547-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่อง การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ ปัญญา มณีจักร์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องสมดุลเคมี กานดา ว่องไวลิขิต 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนสำหรับ E-learning เรื่อง Present Simple Tense นันทพร นฤนาทวัฒนา 3,500
2547-2 การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กรณีศึกษารายวิชากลุ่มออกแบบและวิทยาการอาคาร มัลลิกา บุณฑริก 17,895
2547-1 สภาพปัญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต แน่งน้อย บุญยเนตร 7,940
2547-1 เกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ของ นักศึกษาในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ กฤษณ์ ทองเลิศ 9,000
2547-1 การพัฒนาคิดวิเคราะห์ทักษะการเขียน และการตรงต่อเวลาของการทำงานหนังสือพิมพ์ บุปผา บุญสมสุข 19,500
2547-1 การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีการสอนเสริม และให้เพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา JRN 311 การบริหารงาน วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นวนิต ประถมบูรณ์ 10,000
2547-1 การพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายวีดิทัศน์ด้วยใช้ในงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PRS 233 การผลิตสื่อ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คมศร สนองคุณ 7,500
2547-1 การพัฒนาทักษะของตนเองในการจัดทำเว็บไซด์ นักศึกษษรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สรพงษ์ ศรีพุ่ม 17,000
2547-1 พัฒนาการรับรู้ข่าวสารต่างประเทศ โดยใช้ VCD ข่าวต่างประเทศประจำวัน สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 216 สื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นิพนธ์ เจริญพจน์ 10,100
2547-1 การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วารินทร์ บินโฮเซ็น 18,200
2547-1 การพัฒนานิสัยในการรักการอ่านและติดตามข่าวสารโดยการวิเคราะห์ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาการสื่อสารมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 8,000
2547-1 การสร้างความกระตือรือร้น โดยการใช้กิจกรรม รพีวรรณ กลยาณี 8,000
2547-1 พัฒนาเจตคติโดยกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 211 กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชัชพรรษ ฟูอินหลง 10,200
2547-1 พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ต่อการเรียนวิชา เคมีพื้นฐานในมหาวิทยาลัยรังสิต ศิริกุล จันทร์สว่าง 14,000
2547-1 การพัฒนารูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาล มนสภรณ์ วิทูรเมธา 13,200
2547-1 การศึกษารูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 19,500
2547-1 การปรับปรุงแบบและเทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร อังสนา โยธินารักษ์ 16,000
2547-1 การพัฒนาทักษะการสอน โดยวิธีการบูรณาการสำหรับอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำราญ แสงเดือนฉาย 6,000
2547-1 การสอนวิชาบัญชีชั้นสูง 2 หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วันฤดี สุขสงวน 15,000
2547-1 การสอนแบบกรณีศึกษาปัญหาผู้ป่วยเป็นพื้นฐานวิจัยแบบ PBL ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 12,000
2547-1 ผลการสอนวิชากลศาสตร์โดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต พยนต์ โยธินธีระชัย 5,400
2547-1 การควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าด้วยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม พงษ์ศิลป์ แก้วรัตนศรีโพธิ์ 29,600
2547-1 การพัฒนากรณีศึกษาสำหรับการสอนวิชาทางการบัญชี นิ่มนวล เขียวรัตน์ 30,000
2547-1 แก้ปัญหาด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการเรียนที่เหมาะสม รวมพร มณีโรจน์ 8,000
2547-1 การจัดทำปทานุกรมศัพท์หมวดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสไทย สุดาญา ออประยูร 8,000
2547-1 การวิจัยชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Research based learning ในวิชา BTH 352 เคมีสิ่งแวดล้อม เบ็ญจรัก วายุภาพ 7,500
2547-1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอนุพันธ์ ศิริวรรณ วาสุกรี 21,465
2547-1 การผลิตชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่องการตรวจปัสสาวะ จิราภรณ์ เกตุดี 8,000
2547-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องขยะและของเสียอันตราย ลาวัณย์ วิจารณ์ 27,000
2547-1 ชุดแขนจำลองอย่างง่ายเพื่อฝึกทักษะการเจาะเลือด อังสนา โยธินารักษ์ 14,000
2547-1 การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวิชาเคมีคลินิก 3 เยาวลักษณ์ พิมายนอก 13,400
2547-1 ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ เผิง รุ่ยฉิง 9,500
2547-1 วิจัยเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 10,200
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยา 1 วนิดา พงษ์สถาพร 14,000
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้น อัจฉราวรรณ ทองมี 14,000
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สวรรยา พงศ์ปริตร 13,400
2547-1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วรวรรณ เพชรอนันต์กุล 6,600
2547-1 การวิจัยนโยบายการวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยรังสิต จิระศักดิ์ สาระรัตน์ 10,500
2547-1 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะพยาบาลในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง ภัทรา สง่า 19,400
2547-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดาริณี สุวภาพ 16,600
2547-1 การจัดทำคลังข้อสอบวิชาความร็เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ณัฐพล ขันธไชย 15,000
2547-1 การวิจัยเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กับการปฏิรูปการเมือง พีรยา มหากิตติคุณ 21,000