ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CGM 499: การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งาน Unity-Mecanim
2556
3
57,400 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ