ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษากับบทบาทหน้าที่ต่อนักศึกษา

วิทยากร:  ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย,  ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์วรพล มหาแก้ว, รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563, 09:17 อ่านต่อ >>

สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Apps for Education

วิทยากรโดย รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563, 09:15 อ่านต่อ >>

การทำคลิปวิดีโอโดยการใช้ Application

7 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. ห้อง 1-308

วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 10:41 อ่านต่อ >>

การใช้โปรแกรม R กับการประมวลผลทางสถิติ

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00น. ห้อง 6-A507

วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 09:14 อ่านต่อ >>

เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. ห้อง 1-605

วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 09:13 อ่านต่อ >>

จะเริ่มต้นทำวิจัยการเรียนการสอนอย่างไรดี

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00น. ณ ห้อง 1-605

วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2563, 09:12 อ่านต่อ >>