ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

7 ตุลาคม 2563

ห้อง 1-605

เวลา13.00-16.00 น.


วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:21

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 13:00น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 1970 เวลา 07:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะบริหารธุรกิจ
1) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2) นางสมบุญ นาคพรม
3) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
4) นางเบญจพร เกาะแก้ว
5) นายลิขิต นีรนาทภูรี
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
6) ผศ.ดร.สุดาญา ออประยูร
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
7) ดร.ภญ.ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
8) ภก.พรหมพิริยะ ปิติรัตนวรนาท
สถาบันภาษาอังกฤษ
9) อ.กาญจนา ชีวาสุขถาวร
10) อ.สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์
11) อ.มงคล โสดาจันทร์
12) อ.ปรีติ ปิยภัทร์
สถาบันเศรษฐศาสตร์
13) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
14) อ.ศศโสฬส จิตรวานิชกุล
15) ผศ.ดร.วรทัย ราวินิจ
16) ผศ.ดร.ปดัทมา ธนภาสรณ์
คณะศิลปศาสตร์
17) ดร.อดิศักดิ์ บุญมี
18) อ.ดลธิรา คงรักษ์
19) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
20) อ.ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
21) ดร.ชิดชไม วิสุตกุล
22) ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์
23) ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
24) ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
25) อ.ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
26) อ.วราภรณ์ ศิริธรรมานุกูล
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
27) อ.นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
วิทยาลัยดนตรี
28) อ.แขไข ธนสารโสภณ
คณะบัญชี
29) ดร.ไพบูลย์ จงผิตะ
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
30) นางสาวเปรมณัช โภชนสมบูรณ์
31) ดร.ภัทรดา ฉายอรุณ
สถาบันการบิน
32) ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
33) อ.นุจรีย์ โลหะการ
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
34) นางสาวนงนุช เดชจบ
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
35) ดร.ณัฐกานต์ เกาศล
คณะเทคนิคการแพทย์
36) ผศ.ดร.จิราภรณ์ เกตุดี
สถาบันกีฬา
37) ดร.พีระ ศรีประพันธ์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
38) พจ.ณิชากร ธรรมสัจการ
39) อ.นพพันธุ์ ประกิจบุญฤทธิ์
40) อ.มณีกาญจน์ นภาแก้ว
41) อ.พอฤทัย สร้อยเพ็ชร
42) อ.สัณหจุฑา พวงมาลา
43) อ.นภา บุญมา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
44) อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล