ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: นางสมบุญ นาคพรม

ปีการศึกษา 2562

  1. สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Apps for Education

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
  2. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์
  3. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  4. โครงการอบรมเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

รวมจำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง