ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

26 มีนาคม 2564

ห้อง 1-702

เวลา 9.00-12.00 น.


วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:26

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะพยาบาลศาสตร์
1) อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
คณะทัศนมาตรศาสตร์
2) จิราภรณ์ พิกุลทอง
3) ลินละดา คำหอม
4) พจมาลย์ ไชยศิริ
วิทยาลัยการออกแบบ
5) อ.พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
6) อ.วราสินี สืบซึ้ง
7) อ.สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8) อ.เอกณรงค์ ใจยงค์
9) ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10) อ.สุนีย์ ทองสว่าง
11) ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
12) ผศ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
13) ผศ.กฤตพร ลาภพิมล
14) ดร.สายใจ หล่อเพ็ญศรี
15) อ.อภวิฑธน์ พัฒนศิริมงคล
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
16) นางสมบุญ นาคพรม
17) นางเบญจพร เกาะแก้ว
18) นายลิขิต นีรนาทภูรี
19) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
คณะนิติศาสตร์
20) อ.รัศมี สุขรักษา
21) อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร
22) อ.เขมมิกา ศรีร้อยคำ
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
23) นายคเณศ แก้วบุญส่ง
24) นายจิรเดช มหายศ
25) นายอานนท์ อนันต์นรานนท์
26) นายพลศักดิ์ อุประ
27) ว่าที่ ร.ต.ดิลก แดงนิ่ม
คณะดิจิทัลอาร์ต
28) อ.ธิดารัตน์ บุญรักษ์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
29) ผศ.ดร.ลักษณา เจริญใจ
คณะวิทยาศาสตร์
30) รศ.พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
31) อ.ประเสริฐชัย สุขมามอญ
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
32) ผศ.ดร.จรูญรัตน์ ปริญญคุปต์
33) ผศ.ธนกร อยู่โต
34) ดร.ธเนศ อังศุวัฒนากุล
คณะบัญชี
35) ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
36) ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
37) ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
38) พท.วลัยลักษณ์ พรผล
39) อ.ณิชากร ธรรมสัจการ
วิทยาการการออกแบบ
40) อ.มุกด์ตรา ทองเวช
41) อ.กาลัญญ์ สิปิยารักษ์
42) อ.อนุพงศ์ สุทธลักษณ์
43) อ.วันทวี สิมชมภู