ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อ.ธิดารัตน์ บุญรักษ์

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง KM ทำได้จากงานใกล้ตัว
  2. โครงการอบรมเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง