ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง KM ทำได้จากงานใกล้ตัว

9 มีนาคม 2564

ห้อง 1-702

เวลา 9.00-12.00 น.


วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:25

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1) อ.เอกณรงค์ ใจยงค์
2) นางนฤมล จันทร์ฉาย
3) อ.อนุชิต นิรภัย
คณะบริหารธุรกิจ
4) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
สำนักงานกิจการนักศึกษา
5) อ.ณิชาภัทร ฉายศรี
6) นายศุภมิตร วัฒนสังข์กาศ
คณะบัญชี
7) ผศ.อังสนา ศรีประเสริฐ
8) อ.พิมลวรรณ ตรีพัฒนสิทธิ์
9) นางอำไพพรรณ วงษ์บำหรุ
คณะรังสีเทคนิค
10) อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์
11) อ.ทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช
12) อ.กัญจนพร โตชัยกุล
สถาบันภาษาอังกฤษ
13) อ.สุพัตรา ตู้จินดา
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
14) ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
15) ดร.ปิยกฤตา เครือหิรัญ
16) ดร.นวภัทร ณรงค์ศักดิ์
17) นางสาวสวิตตา วงศ์ภาคำ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
18) นายศิริพงษ์ มามีชัย
19) นางสาวปัทมา ศรีบัวเอี่ยม
20) นางสาวณีรนุช วงศ์เณร
21) นางสาวพัชรมณฑ์ สุรินทร์
22) นางสาวสุณัฐญา ทิมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
23) ร.อ.หญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
24) ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
25) ผศ.ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
วิทยาลัยนานาชาติ
26) นางอุษณีย์ มะลิสุวรรณ
27) นางสาวจารุชา สหัสรังษี
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
28) อ.โกสุม เศรษฐาวงศ์
29) คุณนงนุช เดชจบ
30) คุณบุญจิรา ชลธารนที
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
31) นางสาวปาณิสรา ผลบุญ
32) นางสาวทัศนีย์ ยอดแก้ว
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
33) อ.รัชนี เสาร์สุวรรณ
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
34) นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล
คณะทัศนมาตรศาสตร์
35) นางสาวจิระวรรณ จันทร์ปรางค์
36) อ.จิราภรณ์ พิกุลทอง
คณะเทคนิคการแพทย์
37) ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
38) นางสาวศศิธร เกื้อกูล
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
39) นางสวภัทร ชินสระน้อย
40) นางสาวเมธาวี ตั้งคำ
สำนักงานหอพัก
41) นายชิดชัย ธิบดี
42) นางสาวบุรณี วุฒิกร
43) นางธนาพร คร้ามแสง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
44) คุณวิไลวรรณ สุขรัง
45) คุณจันทิมา ยศผักแว่น
46) คุณยศสันต์ นุ้ยพริม
สำนักงานบริหารศาลาดนตรี
47) นางสาวสุชาดา เจริญชีพ
ฝ่ายพัฒนาสังคม
48) นางสาวสาวิตรี ดีดวง
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
49) ผศ.ดร.ภญ.อมรทัศน์ สดใส
50) ผศ.ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
51) ผศ.วิไลลักษณ์ ตรีพืช
52) นางนงนุช ศิริสงวนวงศ์
53) นางสาวนงค์นุช ขันอ้าย
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
54) นายคเณศ แก้วบุญส่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
55) ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์
คณะดิจิทัลอาร์ต
56) อ.ธิดารัตน์ บุญรักษ์
57) ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
58) นายอัทฒ์พงศ์ สกุลดี
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
59) ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง
60) ดร.บุศรา ชินสงคราม
61) ดร.สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช