ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: ผศ.อังสนา ศรีประเสริฐ

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง Service Learning สร้างการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
  2. โครงการอบรมเรื่อง KM ทำได้จากงานใกล้ตัว

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง