ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง Service Learning สร้างการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

23 กุมภาพันธ์ 2564

ห้อง 1-702

เวลา 9.00-12.00 น.


วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:24

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1) ดร.มัติกร บุญคง
2) ผศ.ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย
3) อ.ศศโสฬส อัครวานิชกุล
4) อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม
5) ดร.วิสิทธิ์ อนันต์ศิริประภา
6) อ.สาลินี จีนจรรยา
7) อ.ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
8) อ.สาคร บุญลา
คณะบัญชี
9) ผศ.วันฤดี สุขสงวน
10) ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ
11) ผศ.อังสนา ศรีประเสริฐ
12) อ.วัฒนี รัมมะพ้อ
13) อ.พิมลวรรณ ตรีพัฒนาสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ
14) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
15) อ.อชิตพล ฉัตรวรากร
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
16) ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์
17) ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
สถาบันการบิน
18) ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ
19) พล.อ.ท.พินิจ ชาติไทย
20) พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ
คณะรังสีเทคนิค
21) ดร.นัฐพงษ์ มูลคำ
22) อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์
23) อ.ทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
24) ดร.วรรณี เอกศิลป์
คณะเทคโนโลยีอาหาร
25) รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
คณะวิทยาศาสตร์
26) ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
สถาบันภาษาอังกฤษ
27) อ.ดวงฤทัย สุขแสง
28) อ.สุพัตรา ตู้จินดา
29) อ.ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
30) อ.พงศ์วรินทร์ นาคศรันยูยศธนา
31) อ.จิราภรณ์ พิกุลทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
32) อ.มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
33) อ.อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์
วิทยาลัยนานาชาติ
34) อ.อำพร พัวประดิษฐ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
35) ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
คณะนิติศาสตร์
36) อ.รัศมี สุขรักษา
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
37) ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
38) ดร.นวภัทร ณรงค์ศักดิ์
39) ดร.ปิยกฤตา เครือหิรัญ
วิทยาการการออกแบบ
40) ผศ.โลจนา มะโนทัย
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
41) ดร.เฉลิมพล เย็นเยือก