ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร

ปีการศึกษา 2562

  1. สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Apps for Education
  2. อาจารย์ที่ปรึกษากับบทบาทหน้าที่ต่อนักศึกษา

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
  2. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  3. โครงการอบรมเรื่อง Service Learning สร้างการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
  4. โครงการอบรมเรื่อง KM ทำได้จากงานใกล้ตัว

รวมจำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง