ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษากับบทบาทหน้าที่ต่อนักศึกษา

วิทยากร: 

ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย,  ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์วรพล มหาแก้ว, รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563, 09:17

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020 เวลา 13:00 ถึง 16:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1) ขนิษฐา ชาญช่าง
2) ผศ.ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย
3) ดร.มัติกร บุญคง
4) ดร.ขวัญชนก โชติมุกตะ
5) อ.พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข
6) อ.พรนภา แก้วลาย
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
7) สิรธีร์ ลิมปนดุษฎี
8) ผศ.ยุพา เต๊งวัฒนโชติ
9) อ.อรนภา สิทธิพรหม
10) อ.ทิยานันท์ สวนกูล
11) ม.ล.วิภาวดี จรูญโรจน์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
12) อ.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี
13) อ.เอกณรงค์ ใจยงค์
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
14) ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
15) ดร.นวภัทร สมกำเนิด
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
16) อ.วิษฐิต โศมรักษ์
17) อ.จิตตานันท์ มีทิศ
วิทยาลัยการออกแบบ
18) อ.พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
19) อ.มุกค์ตรา ทองเวส
20) อ.พจมาน ธา่รณเจษฎา
สถาบันรัฐศาสตร์
21) ดร.บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
22) รศ.ดร.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
23) อ.กฤดากร เจติยานนท์
สถาบันกีฬา
24) ผศ.ปรานม ดีรอด
25) อ.จันทบุรี หิมเวช
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
26) อ.ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์
27) อ.วราสินี สืบซึ้ง
28) อ.สุทิศา ปลื้มนิติวิริยะเวช
29) อ.สาคร บุญลา
คณะทัศนมาตรศาสตร์
30) อ.ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา
คณะบัญชี
31) ผศ.วันฤดี สุขสงวน
32) อ.มลลิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
33) ดร.ธนิยา วัณณคุปต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
34) อ.สุนีย์ ทองสว่าง
35) อ.กรพงศ์ กรรณสูต
36) ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
37) อ.ทรงพล อัตถากร
คณะดิจิทัลอาร์ต
38) ผศ.ชูชัย อัศวอารีกุล
39) อ.ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์
คณะรังสีเทคนิค
40) อ.กฤษณะ อุทาพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
41) ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล
คณะบริหารธุรกิจ
42) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร