ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อ.จิตตานันท์ มีทิศ

ปีการศึกษา 2562

  1. อาจารย์ที่ปรึกษากับบทบาทหน้าที่ต่อนักศึกษา

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง