ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์

8 ตุลาคม 2563

ห้อง 1-302

เวลา 9.00-12.00


วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:22

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020 เวลา 21:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
1) อ.จิตตานันท์ มีทิศ
2) อ.สุธินี ธีรานุตร์
3) อ.รติรัตน์ เขียวมีส่วน
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
4) นางสมบุญ นาคพรม
5) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
6) นางเบญจพร เกาะแก้ว
7) นายลิขิต นีรนาทภูรี
คณะศิลปศาสตร์
8) อ.สุพิชญา อ่ำคิด
9) อ.ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
10) อ.พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว
11) ดร.รพีพรรณ เพชรเลิศอนันต์กุล
12) ดร.อดิศักดิ์ นุชมี
13) ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
14) ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์
15) ดร.เตชาเมธ เพียรชนะ
คณะพยาบาลศาสตร์
16) อ.วราภรณ์ ศิริธรรมานุกูล
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
17) นางสาวเปรมณัช โภชนสมบูรณ์
18) ดร.ภัทรดา ฉายอรุณ
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
19) ภก.พรหมพิริยะ ปิติรัตนวรนาท
20) ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์
21) ภญ.วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
22) ภญ.ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
23) ผศ.ดร.วรทัย ราวินิจ
24) ผศ.ปดัทมา ธนาภาสรณ์
สถาบันกีฬา
25) ดร.พีระ ศรีประพันธ์
คณะบัญชี
26) ดร.ไพบูลย์ จงผิตะ
27) อ.เกศรา สุพยนต์
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
28) นางสาวนงนุช เดชจบ
29) นางสาวบุญจิรา ชลธารนที
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30) ดร.พิชิต บุญครอง
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
31) อ.อุสา ไม้แก้ว
32) อ.โชติกา ลักษณะพุกก์
ศูนย์ RSU Cyber University
33) ดร.ปวีณา สุจริตธนารักษ์
สถาบันการบิน
34) พล.อ.ท.ดร.ชนนนาท เทพลิบ
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
35) ดร.ณัฐกานต์ เกาศล
สำนักงานกิจการนักศึกษา
36) นายศุภมิตร วัฒนสังข์กาศ
37) อ.ณิชาภัทร ฉายศรี