ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ

ปีการศึกษา 2562

  1. สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Apps for Education

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
  2. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์
  3. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รวมจำนวนชั่วโมง 9 ชั่วโมง