ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

9 ตุลาคม 2563

ห้อง 1-605

เวลา 900-12.00 น.


วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:23

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สถาบันกีฬา
1) ผศ.ปรานม ดีรอด
2) ดร.พีระ ศรีประพันธ์
3) อ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะบริหารธุรกิจ
4) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
5) นางสมบุญ นาคพรม
6) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
7) นางเบญจพร เกาะแก้ว
8) นายลิขิต นีรนาทภูรี
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
9) ดร.ภญ.ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
10) ภก.พรหมพิริยะ ปิติรัตนวรนาท
11) ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
คณะศิลปศาสตร์
12) อ.ดลธิรา คงรักษ์
13) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
14) นายศิริพงษ์ ขุนชำนาญ
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
15) ดร.ชิดชไม วิสุตกุล
16) ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์
17) ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
18) ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
19) ผศ.ดร.ปทุมทอง ไตรรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
20) อ.ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
21) อ.วราภรณ์ ศิริธรรมานุกูล
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
22) อ.นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
23) นางสาวเปรมณัช โภชนสมบูรณ์
24) ดร.ภัทรดา ฉายอรุณ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
25) พจ.ณิชากร ธรรมสัจการ
26) อ.พอฤทัย สร้อยเพ็ชร
27) อ.นพพันธ์ ประกิจบุญฤทธิ์
28) อ.มณีกาญจน์ นภาแก้ว
29) อ.ภาวิณี เส็งสันต์
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
30) อ.อุสา ไม้แก้ว
31) อ.สุวัฒนา ทองเอีย
คณะเทคโนโลยีอาหาร
32) อ.ฐานวีร์ ลอยแก้ว
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33) ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
คณะวิทยาศาสตร์
34) ดร.อินทิรา แถบพยัคฆ์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
35) ผศ.ปดัทมา ธนภาสรณ์
36) ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ
สถาบันภาษาอังกฤษ
37) อ.สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์