ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อ.วราภรณ์ ศิริธรรมานุกูล

ปีการศึกษา 2563

  1. โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
  2. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์
  3. โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รวมจำนวนชั่วโมง 9 ชั่วโมง