ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Apps for Education

วิทยากรโดย รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563, 09:15

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2020 เวลา 09:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1) อ.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี
2) ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท
คณะบริหารธุรกิจ
3) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
4) อ.พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
5) นางสมบุญ นาคพรม
6) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
7) นางเบญจพร เกาะแก้ว
8) นายลิขิต นีรนาทภูรี
คณะเทคโนโลยีอาหาร
9) ดร.พิชญา โพธินุช
ศูนย์ RSU Cyber University
10) นางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
11) อ.นันทพงศ์ ขำทอง
12) อ.สมพร ผลกระโทก
13) ดร.ฐาปนวรรณ นาสมยนต์
14) นายสิรธีร์ ลิมปนดุษฎี
คณะบัญชี
15) ผศ.เกศรา สุพยนต์
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
16) ผศ.ดร.สุดาญา ออประยูร
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17) ผศ.ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
คณะวิทยาศาสตร์
18) ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
19) ดร.ภญ.ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
สถาบันภาษาอังกฤษ
20) อ.กาญจนา ชีวาสุขถาวร
21) ผศ.ดร.พินิตนาฎ ชูฤกษ์
สถาบันเศรษฐศาสตร์
22) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
23) อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
24) ผศ.นภาภรณ์ กวางทอง
25) ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
26) อ.คมศร สนองคุณ
27) อ.ศศโสฬส จิตรวานิชกุล
28) ผศ.ดารุเรศ กาศโอสถ
29) ดร.อานิก ทวิชาชาติ
30) อ.ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
คณะศิลปศาสตร์
31) อ.ณฐ บุญธนาธีรโชติ
32) อ.สุพิชญา อ่ำคิด
33) อ.ธีีรพล มุละชีวะ
34) อ.พิสิษฐพัฒน์ ทองเปลว
35) ดร.อดิศักดิ์ บุญมี
36) อ.จิรพร รักษาพล
37) อ.พีรยา มหากิตติคุณ
38) ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
39) อ.ดลธิรา คงรักษ์
40) อ.ศิริพงษ์ ขุนชำนาญ
41) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล