ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอนุพันธ์ ศิริวรรณ วาสุกรี 21,465
2547-1 การผลิตชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่องการตรวจปัสสาวะ จิราภรณ์ เกตุดี 8,000
2547-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องขยะและของเสียอันตราย ลาวัณย์ วิจารณ์ 27,000
2547-2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฟิสิกส์ทั่วไป 1 กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พื้นที่ภายใต้เส้นโค้ง ศิริวรรณ วาสุกรี 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง มลพิษทางน้ำ ลาวัณย์ วิจารณ์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ตัวแปรสุ่ม นิภาพร ปัญญายงค์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ .สำราญ แสงเดือนฉาย 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ทฤษฎีงานปรับแต่งโลหะ ไชยรัช เมฆแก้ว 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง มวลสารสัมพันธ์ พัชรี คำธิตา 3,500
2547-2 การนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดียตามแนวคิดตอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักศึกษาออกแบบชั้นปีที่ 1 ปรวรรณ ดวงรัตน์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พันธะโควาเลนต์ สุเทพ มงคลเลิศลพ 3,500
2547-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่อง การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ ปัญญา มณีจักร์ 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องสมดุลเคมี กานดา ว่องไวลิขิต 3,500
2547-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนสำหรับ E-learning เรื่อง Present Simple Tense นันทพร นฤนาทวัฒนา 3,500
2548-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องวิวัฒนาการ รวมพร มณีโรจน์ 39,700
2548-1 การพัฒนาการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อของไหล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กาญจนา จันประเสริฐ 39,800
2548-1 การผลิตชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกในหัวข้อเรื่อง ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ อรนันท์ พรหมมาโน 26,000
2548-1 การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน เครือวัลย์ คุ้มครอง 25,200
2548-1 พัฒนา E- courseware วิชา ACC 110 หลักการบัญชีต้นทุน สมชาย พิมพ์แสง 39,600
2548-1 พัฒนา E- courseware วิชา ACC 330 หลักการบัญชีขั้นต้น เกศรา สุพยนต์ 39,600
2548-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว นพวงค์ พิรุณ 39,800
2548-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการจัดระเบียบของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ มยุรา ศุภลักษณากร 35,200
2548-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องระบบขับถ่าย วัฒนา แซ่โหลว 35,700
2548-2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องฮอร์โมน ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธิ์ 40,700
2548-3 การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการศึกษา bacteriophage ในน้ำเสีย 27,400
2548-3 การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องบรรจุภัณฑ์ 42,800
2548-3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีอนินทรีย์ 41,500
2549-1 สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 42,400
2549-1 การพัฒนาสื่อการสอน e-Learning สำหรับรายวิชา ITE 250 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 43,200
2549-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning และ CD-ROM เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาเรื่อง ระบบจำนวนจริง โดยใช้มัลติมีเดียแอนิเมชั่นและการโต้ตอบกับผู้ใช้ 37,250
2549-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning และ CD-ROM เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชั่น โดยใช้มัลติมีเดียแอนิเมชั่นและการโต้ตอบกับผู้ใช้ 37,250
2549-1 พัฒนาสื่อการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 44,600
2549-1 สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณา 41,400
2549-1 การพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการทดสอบแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ โดยการทดสอบไคสแคร์ 44,200
2549-1 สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่อง การสร้างสรรค์จิตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41,700
2549-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ : เรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องวัดการไหล 42,400
2549-1 ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง คลื่นเสียงและแสง 37,600
2549-1 การผลิตสื่อการสอน e-Learning สำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาบริหารข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก อรอุมา สร้อยจิต 27,600
2549-2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาบัญชีต้นทุน เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 41,500
2549-2 สื่อการสอน e- Learning เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว 41,700
2549-2 สื่อการสอน e- Learning และซีดีช่วยสอนเรื่อง การสร้างสรรค์พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 41,700
2549-2 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ Program Motion Builder 7.5 59,880
2549-2 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning สำหรับวิชา ARC 255 Computer Aided Presentation II 41,800
2549-2 การสร้างสื่อการสอน E-Learning : เภสัชวิทยาเชิงบูรณการชุดยารักษาโรคแผลในทางเดินอาหาร 37,200
2549-2 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวัน 42,200
2550-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (course ware) รายวิชา Basic Immunology (ส่วนที่ 1) 43,200
2550-1 การสร้างสื่อการสอน e-Learning : ปฏิบัติการเภสัชเวท ชุด การสกัดและตรวจสอบแอลคาลอยด์ในพืช 44,700
2550-1 การสร้างสื่อการสอน e-learning : ปฏิบัติการเภสัชเวท ชุด การสกัดและตรวจสอบกลัยโคไซด์ในพืช 44,700
2550-1 การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2003 และ Microsoft Access 2003 ในธุรกิจ 43,400
2550-1 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 42,950
2550-1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “พลศาสตร์” 42,600
2550-1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง FT-IR 31,620
2550-1 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเคมีอาหารในชีวิตประจำวัน 42,200
2550-1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา “การพูดเพื่อธุรกิจ” เรื่อง จิตวิทยาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร 29,200
2550-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กนิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 43,200
2550-2 การพัฒนาสื่อ e - Learning เรื่องสถิติเชิงพรรณา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 42,200
2550-2 การพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 28,200
2550-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและทางการแพทย์ 43,400
2550-3 โครงการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน 22,000
2550-3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ 43,200
2550-3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาหลักการบัญชีขั้นกลาง: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 42,400
2550-3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบระบบดิจิตอลแบบคอมไบเนชั่น 42,900
2550-3 การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย เรื่อง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต 26,700
2550-3 E-Thesis การพัฒนาจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 16,700
2550-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมและทางการแพทย์ 43,400
2550-3 การสร้างสื่อการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ 7,400
2550-3 การสร้างสื่อการสอน e-Learning : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 43,200
2551-1 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI): Aliquot Method 31,500
2551-1 การสร้างสื่อการสอน e – Learning เรื่อง ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ และยาต้านไวรัส 39,700
2551-1 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI): ปฏิบัติการเรื่อง การตั้งตำรับและการเตรียมตำรับน้ำยาแขวนตะกอน 31,500
2551-1 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 42,200
2551-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ e – Learning เรื่อง การเคลื่อนไหวตัวอักษร 41,700
2551-1 การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ e – Learning เรื่อง สิ่งทอเพื่อการออกแบบภายใน 41,700
2551-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขับถ่าย 25,900
2551-1 การพัฒนาชุดทดลองแรงเสียดทาน 43,400
2551-1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง” 52,600
2551-1 การสร้างสื่อการสอน e – Learning : ภาษาวรรณคดี 41,700
2551-1 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา FRN 315 เรื่อง Vivre ses Ioisirs และ Construire I’avenir (ส่วนที่ 1) 33,000
2551-2 e-Learning สำหรับปฏิบัติการวิชาชีวเคมีตอนที่ 1 41,700
2551-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 42,800
2551-2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียน เรื่อง การจัดการสินค้าคงคลัง 42,200
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH353: เทคนิคทางปรสิตวิทยาการแพทย์ 38,200
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHC241 ในหัวข้อเรื่อง สมุนไพรแต่งสี 29,200
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PRS437 ในหัวข้อเรื่อง Triple C 43,600
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 42,700
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THM316 ในหัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมตอนที่ 1 และ 2 44,100
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ ของหัวใจ และปอด 19,700
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI456 ในหัวข้อเรื่อง หลักการสร้างภาพสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 43,400
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PAT201 ในหัวข้อเรื่อง ภยันตรายต่อเซลล์ การตายและการปรับตัวของเซลล์ 16,900
2551-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PAT313 ในหัวข้อเรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและความผิดปกติของโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ 21,900
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ORM421 เรื่อง พฤกษเคมีเบื้องต้น 22,200
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC123 เรื่อง กระบวนการออกแบบเบื้องต้น 26,700
2552-1 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ 68,600
2552-1 การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์ระยะที่ 1 55,725
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BIO132 เรื่อง ระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืด 27,200
2552-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI341 เรื่อง เซรามิกส์ที่ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ 43,400
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MTH102: อาหารในชีวิตประจำวันกับโรคต่างๆ 54,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ 1 และ 2 เรื่อง ไฟฟ้าเคมีในงานวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม 32,200
2552-2 การพัฒนาโปรแกรมการปรับสมดุลธาตุด้วยมหาพิกัดทั่วไป อาจารย์วัฒนา ชยธวัช 18,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็ฏทรอนิกส์ รายวิชา ESS118:วอลเลย์บอล อาจารย์ปรานม ดีรอด 38,900
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา HUM122: ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต อาจารย์ชลาศัย กันมินทร์ 23,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา HUM124: มนุษย์กับความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์ชลาศัย กันมินทร์ 26,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG436 การแปลขั้นสูง เรื่อง การแปลคำบรรยายใต้ภาพ อาจารย์จอมแก้ว วิเศษชลหาร 42,100
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG332 การเขียน 2 เรื่อง ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ อาจารย์อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล 42,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ เรื่อง ประเภทของอนุประโยคและวลี ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 43,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ETH101: การพัฒนาและส่งสริมคุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ชัชชญา พีระธรณิศร์ 23,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS121: ฟุตซอล อาจารย์ทวี เมืองนก 26,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS117: ฟุตบอล อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS116: บาสเกตบอล อาจารย์จันทบุรี หิมเวช 28,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS112: แอโรบิค อาจารย์กอบศักดิ์ วิชัยขัทคะ 26,400
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS111: ศิลปะป้องกันตัว อาจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS108: แบดมินตัน อาจารย์สุจิตรา บุญเกิด 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS110: ว่ายน้ำ อาจารย์สุจิตรา บุญเกิด 32,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS105: กอล์ฟ อาจารย์ประพนธ์ มะกรครรภ์ 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ART102: ประมวลความรู้ศิลปะตะวันออก อาจารย์วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์ 53,900
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CPE161/SCS161: การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ดวงอาทิตย์ ศรีมูล 25,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MUS108: ดนตรีตะวันตกวิจักษ์ อาจารย์สุระศักดิ์ อุตสาห์ 20,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MUS107: ดนตรีไทยวิจักษ์ อาจารย์สุวิวัฒน์ ธิติวัฒนารัตน์ 23,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MUS101: การขับร้องประสานเสียง อาจารย์ปาริฉัตร อยู่ประเสริฐ 21,200
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SOC115: สถานการณ์โลก อาจารย์อานนท์ ภักดีวงศ์ 22,450
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา SOC113: การเมืองการปกครองไทย อาจารย์ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 27,950
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PPE100: ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์ธิติ สุวรรณทัต 28,950
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ORM112: ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย อาจารย์มานพ แก้วกล้า 38,500
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ECO150: เศรษฐกิจพอเพียง วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ 27,700
2552-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG213 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ระบบเสียงพยัญชนะและสระสำเนียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน อาจารย์ปรัศนียา จารุมณี 43,000
2552-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BIO132 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป เรื่อง เนื้อเยื่อพืช อาจารย์วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์ 27,200
2552-3 การพัฒนาชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อยและคลื่นนิ่ง ผศ. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 110,600
2553-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BTH444 เทคโนโลยีการหมักอาหารและเครื่องดื่ม ในหัวข้อเรื่อง การหมัก ผศ. วนิดา โอศิริพันธุ์ 31,950
2553-1 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ACC103 การบัญชีบริหาร ผศ. วันฤดี สุขสงวน 44,600
2553-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC140 วัสดุการก่อสร้าง เรื่อง การก่อสร้างอาคารเบื้องต้น อาจารย์สายใจ ดิถีเพ็ง 35,700
2553-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC140 วัสดุการก่อสร้าง เรื่อง คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ 48,200
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องผสมเสียง อาจารย์สุรัตน์ ทองหรี่ 28,400
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา COM226 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน เรื่อง หลักการวิพากษ์ข้อมูล อาจารย์บุปผา บุญสมสุข 28,080
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา FRN111 ภาษาฝรั่งเศส 1 เรื่อง ประพันธสรรพนาม อาจารย์ดลธิรา คงรักษ์ 43,200
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG361 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 เรื่อง ตัวแทนการท่องเที่ยว Mr. Ian Royle 43,600
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV490 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์ เรื่อง ทัศนีย์มิติของการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ดร. วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์ 43,000
2554-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต รายวิชา PHY224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 62,000
2555-1 การสร้างสื่ออบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Authoring Tools สุวารี ริรรส 58,600
2555-1 ศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Second Life สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต ดวงรัตน์ อาบใจ 58,200
2555-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลขั้นสูง รายวิชา CEN305 การออกแบบโครงสร้างอาคาร อาจารย์นคร พลีธัญญวงศ์ 52,200
2555-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MDS 311 ความผิดปกติของระบบเลือดและน้ำเหลืองเรติคูลาร์ เรื่อง เม็ดเลือดแดงและโลหิตจาง ผศ. ดร. วนิดา พงศ์สถาพร 65,000
2555-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ORM 225 การนวดไทย 2 เรื่อง การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 58,800
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ดร. นิภา กิมสูงเนิน 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 408 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์นวรัตน์ โกมลวิภาต 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 404 การพยาบาลผู้ใหญ่ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 406 การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชศาสตร์ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์พรพรรณ สุดใจ 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 403 การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์มยุรัตน์ รักเกียรติ์ 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI 456 อุปกรณ์ชีวการแพทย์ 4 เรื่อง การสร้างภาพด้วยคลื่นความถี่สูง อาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง 60,200
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 402 การพยาบาลมารดา และทารก สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ 61,440
2556-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 401 การผดุงครรภ์ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ อาจารย์ปาริชาติ เทวพิทักษ์ 61,440
2556-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา POM 309: การจัดการคุณภาพ ดร. นัยเกียรติ พงษ์พัฒนศึกษา 58,000
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา POM 201 การจัดการการดำเนินงาน อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์ 60,800
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CGM 101 การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์ อาจารย์วารุณี บุญคุ้ม 57,800
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CGM 499: การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งาน Unity-Mecanim อาจารย์เอกพงษ์ นพวงศ์ 57,400
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHC 332 ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1 เรื่อง การเทคนิคการวิเคราะห์ยาแบบไทเทรชัน ศ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 60,000
2557-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 472 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง บริหารจัดการร้านยาค้าปลีกเบื้องต้น อาจารย์ประทีป ติยะปัญจนิตย์ 65,600
2557-1 การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบเอ็ม-เลิร์นนิ่งสำหรับรายวิชา ITE 690 กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 58,400
2557-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MMD 336: การผลิตภาพเคลื่อนไหวสามมิติเพื่องานมัลติมีเดีย อาจารย์ฉัตรปกรณ์ ประเสริฐสังข์ 58,600
2557-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา COM 100: ความรอบรู้เรื่องสื่อ เรื่อง บทบาทของสื่อใหม่ อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล 60,600
2558-1 การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 231: เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง พืชวัตถุ อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 62,200
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MDS 221: ระบบประสาท และ ANA 225: ประสาทกายวิภาคศาสตร์ เรื่องBrainstem (Midbrain, Pons และ Medulla) ผศ. ดร. กนกพร ฉายะบุระกุล 39,750
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 446: เภสัชอินทรีย์เคมี เรื่อง สเตอรอยด์ ผศ.ดร.ภญ. สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค 59,200
2558-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพรออนไลน์ รายวิชา OMD 232: เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ อาจารย์ภาวิณี เส็งสันต์ 58,760
2559-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111: ระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม 59,900
2559-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CIS 211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟท์แอ็คเซสกับงานธุรกิจ อาจารย์สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร 63,000
2559-2 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านการฝึกทักษะการพยากรณ์อนุกรมเวลา ดร. มนัสชนก บริสุทธิญาณี 54,200
2559-2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม เรื่อง การใช้คำสั่งในการสร้างภาพสองมิติ ร.ต. ดร. พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ 58,400
2560-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ดร. นิภาพร เฉลิมนิรันดร 64,750
2561-1 การพัฒนาสื่อการสอนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา LGM 303 การจัดการขนส่ง เรื่องระบบการจัดการขนส่ง ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน 55,600
2562-1 การพัฒนาเกมสมุนไพร รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ภาวิณี เส็งสันต์ 64,700
2562-2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมปฏิสัมพันธ์ เรื่อง วงจรบัญชี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต เกศรา สุพยนต์ 80,400
2562-2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม เรื่อง หลักการของภาพฉายระบบมุมที่ 1 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยรังสิต ชนัฏตา สินธนพงศ์ 60,000
2562-2 การพัฒนาข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา นิภาพร เฉลิมนิรันดร 108,600
2562-2 ผลของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน 63,900