ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Online Herb Game of TMD 232 Thai Pharmacy II on “Herb in Primary Healthcare”
การพัฒนาเกมสมุนไพร รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน”
2562
1
64,700 บาท
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก