ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2562-1 การพัฒนาเกมสมุนไพร รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรมไทย 2 เรื่อง “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ภาวิณี เส็งสันต์ 64,700
2563-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพร รายวิชา TTM 111 : เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง “ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ” ภาวิณี เส็งสันต์ 65,000