ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Herb Game of TTM 111 : Thai Pharmacy I on Household Remedy
การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพร รายวิชา TTM 111 : เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง “ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ”
2563
2
65,000 บาท
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก