ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 ชุดแขนจำลองอย่างง่ายเพื่อฝึกทักษะการเจาะเลือด อังสนา โยธินารักษ์ 14,000
2548-1 การวัดทักษะของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการฝึกการตรวจภาวะการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยชุดตรวจ indirect ELISA ที่พัฒนาขึ้นเอง วิมล ชอบชื่นชม 24,000
2549-1 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องแรง วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น 23,700
2549-2 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องคาน โมเมนต์ และความตึงผิว กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 32,400
2550-1 เครื่องมือวัดแรงบิด และกำลังไฟฟ้าแบบดิจิตอล 31,200
2550-1 ผลของการจัดให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทำโครงงานในวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 12,400
2550-2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือ 43,200
2551-1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ชีววิทยาของเซลล์ 42,200
2552-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการทำปริญญานิพนธ์โดยใช้ชุด การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์สยัมวรา เชื้อทิน 11,800
2553-3 การสร้างอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวจากวัสดุเหลือใช้ ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 30,900
2555-2 การพัฒนาชุดทดลองเรื่องเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู 273,100
2556-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 37,800
2556-2 การพัฒนาชุดพ่นฝอยชนิดหัวฉีดแรงดันของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์ 113,900
2556-2 การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจำลอง อาจารย์พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์ 134,000
2556-3 การพัฒนารูปแบบวงจรการฝึกบินของเครื่องบินจำลองรุ่น ON TOP IFR PROFICENCY แบบเครื่องบิน CESSNA172 พล. อ.ท. พินิจ ชาติไทย 25,000
2557-2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา COM 112: การสื่อสารมวลชน เรื่อง อิทธิพลของสื่อ ผศ. พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ 34,000
2558-1 การพัฒนาชุดทดลอง รายวิชา MEN 352: การถ่ายเทความร้อน เรื่อง การนำความร้อนแบบ 1 มิติ ในสภาวะคงตัว อาจารย์วรีรัตน์ ลายทอง 56,992
2558-1 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชา PHY 135: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ รศ. ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 118,000
2559-2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่อง การทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ รศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 89,400
2559-2 การพัฒนาเกมไวยากรณ์ออนไลน์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ นางสาวศิราภรณ์ ศิริพัลลภ 73,000
2559-2 การพัฒนาชุดการสอนการเขียนสำหรับนักศึกษารายวิชา THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ดร. รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล 29,400
2560-1 การพัฒนาชุดทดลองการทวนสอบการทำงานของตู้อบเด็กทารกแรกเกิด รายวิชา BME 352: การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ อาจารย์กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ 65,100
2560-1 การพัฒนาชุดทดลองสมการความต่อเนื่องและหลักการเรื่องของไหลในท่อของแบร์นูลี รศ. ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 71,300
2561-2 การพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์ 220,430
2563-1 การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณ์จำลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการใช้แสงอินฟราเรด สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา 131,400
2563-2 การพัฒนาเกมการปรุงยาสมุนไพร รายวิชา TTM 111 : เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง “ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ” ภาวิณี เส็งสันต์ 65,000