ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
2556
1
37,800 บาท
คณะวิทยาศาสตร์