ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2554-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง คุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต รายวิชา PHY224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 62,000
2556-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ 37,800