ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
ตย.การเขียนแบบฟอร์มขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โครงการวิจัยทั่วไป)
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสื่อการสอน (E-learning)
ตัวอย่างโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวอย่างโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประเภทงานวิจัยที่ 6
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประเภทงานวิจัยที่ 6
แบบตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง
จรรยาบรรณนักวิจัย
คู่มือการเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มปกงานวิจัย
14 วิธีการสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ศรร.RS1-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ศรร.RS1-2 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ศรร.RS1-3 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยฯ
ศรร.RS1-4: แบบส่งรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์
ศรร.RS1-5 ข้อแนะนำในการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปย่องานวิจัย และวิธีการเขียนบทความวิจัย
ศรร.RS1-6.1 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพ Scrip & Storyboard
ศรร.RS1-6.2 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ Courseware E-Learning
ศรร.RS1-6.2 แบบคำรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ E-book
ศรร.RS1-6.3 แบบประเมินการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ E-Learning / E-book
ศรร.RS1-7 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพโดยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ศรร.RS1-7(Extra) แบบคำรับรองตรวจคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ
ศรร.RS1-8 แบบคำรับรองการตรวจ Abstract
ศรร.RS9-1 เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัย (ประเภทงานวิจัยที่ 1-5)
ศรร.RS9-2 เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัย (ประเภทงานวิจัยที่ 6)
ศรร.RS1-10 แบบติดตามผลหลังสิ้นสุดการวิจัย
ศรร.RS1-11 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
ศรร.RS1-11 (ข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทงานวิจัยที่ 6)
ศรร.RS1-12 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
ศรร.RS1-13 เอกสารรายงานค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ศรร.RS1-13 เอกสารรายงานค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย (E-learning / E-Book)
ศรร.RS1-14 เอกสารขอยกเลิกทุนวิจัย
ศรร. RS1-15 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (ภายนอก)
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
RS1-1 Research Funding Contract for Instruction Support and Development
RS1-2 Loan Agreement on Research Funding for Instructional Support and Development
RS1-3 Research Project Progress Report for Instructional Support and Development
RS1-4 Submission Report of Complete Research Project for Instructional Support and Development
RS1-5 Guidelines for Writing a complete Research Report and Summary of Research
RS1-6.1 Validation Form on Script & Storyboard Research for Instructional Support and Development
RS1-6.2 Validation From on E-book Research Project for Instructional Support and Development
RS1-6.2 Validation From Courseware (E-learning) Research Project for Instructional Support and Deve
RS1-6.3 Evaluation Form for Validating Tools Used in Developing E-Learning / E-Book Research Project
RS1-7 Certificate of Validation of Research Advisor
RS1-8 Validation Form For Research Abstract Quality
RS-10 Follow-Up Form on a Complete Research Project for Instructional Support and Development
RS1-11 Research Project for Instructional Support and Development
RS1-13 Document Report on Expenses of Research Funding For Instructional Support and Development
RS1-14 Request Form for Cancellation of Research Grant for Instructional Support and Development
RS1-15 Details of Research Publications (External)
RANGSIT UNIVERSITY RECEIPT