ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-1 การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 นายธวัช แก้วกัณฑ์ 37,800